Par­ti­er­na de­bat­te­ra­de mil­jön

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson [email protected]­rekt­press.se

Mil­jö­mi­nis­ter Ka­ro­li­na Skog (MP) var drag­plås­ter när Na­tur­skydds­för­e­ning­en Sol­na-Sund­by­berg bjöd in till de­batt. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Mi­kael T. Eriks­son (M), frå­ga­de hen­ne om fi­nan­sie­ring av tun­nel­ba­na till Ma­den­da­len.

De­bat­ten hölls i Signal­fa­bri­kens bib­li­o­tek. Lo­kalt var frå­gan vad de oli­ka par­ti­er­na i Sund­by­berg vill dri­va ige­nom för åt­gär­der för mil­jöns skull.

Mins­kad ener­gi­an­vänd­ning och ökad kol­lek­tiv­tra­fik är någ­ra av Väns­ter­par­ti­ets för­slag.

– Slu­ta byg­ga bil­vä­gar ge­nom Kym­linge – Cen­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et mås­te allt­så slu­ta sam­ar­be­ta med Mo­de­ra­ter­na, sa Jesper Wiklund (V) och vil­le ha be­sked om väg­val.

Stefan Bergström (C) re­pli­ke­ra­de:

– Cen­ter­par­ti­ets väg är fram­åt.

Bak­grun­den är en buss­ga­ta som ska dras längs­med de kom­man­de tvär­ba­ne­spå­ren. Väns­ter­par­ti­et är oro­li­ga för att and­ra tra­fik­slag ska bli tillåt­na där.

Mi­kael T. Eriks­son (M), Mi­kael T. Eriks­son (M) vill ha tun­nel­ba­na till Ma­den­da­len och pas­sa­de på att stäl­la frå­gor till mil­jö­mi­nis­ter Ka­ro­li­na Skog, till hö­ger om kväl­lens mo­de­ra­tor Lin­da Bell från Na­tur­skydds­för­e­ning­en (med mik­ro­fon).

kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, tol­ka­de å sin si­da Väns­ter­par­ti­ets in­lägg som att de är mot­stån­da­re till kol­lek­tiv­tra­fik i Sto­ra Ur­svik.

Själv vill han se möj­lig­he­ter­na i att bo tätt och där­med kun­na an­vän­da re­sur­ser mer ef­fek­tivt, bland an­nat ge­nom att an­slu­ta fler till så kal­la­de sop­su­gar.

Krist­de­mo­kra­ter­na vär-

nar om mo­tor­tra­fi­kan­ter och vill un­der­lät­ta för dem att kö­ra mil­jö­vän­ligt. De som kör el­for­don skul­le till ex­em­pel kun­na slip­pa be­ta­la p-av­gift.

– Vi be­hö­ver än­då bi­len, men det är svårt med ladd­nings­plat­ser, sa Da­ni­el Wi­ström (KD).

Att byg­ga en­bart på hård­gjor­da ytor fö­re­språ­ka­des av

Ing­er Gran (L), som flag­ga­de för att va­ra be­redd på fram­ti­da över­sväm­ning­ar.

Lars Lind­gren (SLP) var in­ne på sam­ma te­ma:

– Reg­nen kom­mer bli myc­ket mer dra­ma­tis­ka; vatt­net rin­ner rakt ner i Bäll­sta­ån om vi har hård­gjor­da ytor och det är in­te alls bra, sa han.

Cen­ter­par­ti­et vill va­ra säk­ra på att vi får rent dricks­vat­ten från Mä­la­ren i fram­ti­den, ut­an salt­vat­te­nin­träng­ning.

”Bi­len, bif­fen och bo­sta­den” lyf­tes av Pe­ter Schil­ling (S). Han vill bland an­nat att det byggs på ett håll­bart sätt och att he­la pro­duk­tions­ked­jan ses över i frå­ga om ma­ten i kom­mu­nen.

An­ni­ka Hir­vo­nen Falk (MP) vill se in­no­va­ti­va lös­ning­ar och sätt att bi­dra till mer kli­mat­ar­be­te även i and­ra de­lar av bå­de Sve­ri­ge och värl­den.

Mi­kael T. Eriks­son, som vill ha tun­nel­ba­na till kom­man­de Ma­den­da­len, und­ra­de vad re­ge­ring­en kan gö­ra för håll­bar kol­lek­tiv­tra­fik i om­rå­det.

– Jag och re­ge­ring­en me­nar att det är ett stat­ligt an­svar att se till att det finns me­del till kol­lek­tiv­tra­fik. Det finns ett bi­drag som kom­mu­ner och lands­ting kan sö­ka, men det ris­ke­rar ty­värr att för­svin­na om man in­te rös­tar för det, sva­ra­de Ka­ro­li­na Skog.

– En tun­nel­ba­na till Ma­den­da­len be­hö­ver stör­re bi­drag än de som mi­nistern hän­vi­sar till, sa Mi­kael T. Eriks­son.

– Man får rätt myc­ket kol­lek­tiv­tra­fik för en mil­jard, sva­ra­de Ka­ro­li­na Skog.

FO­TO: ULRICA ANDERSSON

KOL­LEK­TIVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.