Ne­kad bi­stånd – fick rätt

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En bo­stads­lös man i Stock­holm upp­ma­na­des att sö­ka bo­en­de av so­ci­al­tjäns­ten. Han hit­ta­de ett andra­hands­kon­trakt i cen­tra­la Sund­by­berg – med en må­nads­hy­ra på 13 000 kro­nor. I Sund­by­berg ne­ka­des man­nen bi­stånd för si­na bo­en­de­kost­na­der ef­tersom sta­den an­såg att hy­ran var för hög för att va­ra ”skä­lig bo­en­de­kost­nad”. Dess­utom no­te­ra­de sta­den att sex per­so­ner var folk­bok­för­da i lä­gen­he­ten och att al­la för­vän­ta­des bi­dra till att be­ta­la bo­en­det.

Man­nen och hans fa­milj ris­ke­rar åter­i­gen att bli bo­stads­lö­sa, skri­ver han till för­valt­nings­rät­ten i en över­kla­gan.

Dom­sto­len har nu gett ho­nom rätt. So­ci­al­tjäns­ten i Sund­by­berg tving­as gö­ra en ny pröv­ning av hans rätt till bi­stånd för bo­en­de­kost­na­der.

FO­TO: ULRICA ANDERSSON

HY­RA. För­valt­nings­rät­ten i Stock­holm vill att kom­mu­nen prö­var man­nens rätt till för­sörj­nings­stöd för bo­en­de­kost­na­der igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.