Mäl­ar­ba­nan

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - KÄL­LA: TRA­FIK­VER­KET M FL

TRA­FIK­VER­KETS pro­jekt Mäl­ar­ba­nan in­ne­bär att järn­vä­gen byggs ut från två till fy­ra spår på en två mil lång sträc­ka mel­lan Tom­te­bo­da och Kall­häll.

EN fullt ut­byggd järn­väg med fy­ra spår be­räk­nas öka ka­pa­ci­te­ten med 50 pro­cent och ger möj­lig­het till pen­del­tågs­av­gång­ar var fem­te mi­nut.

I SAM­BAND med ut­bygg­na­den får cen­tra­la Sund­by­berg och Hu­vuds­ta nya pen­del­tågs­sta­tio­ner.

BYGG­STAR­TEN på sträc­kan Hu­vuds­ta– Duv­bo är pla­ne­rad till ti­di­gast 2020. Bygg­ti­den be­räk­nas till åt­ta år.

PRO­JEK­TET kos­tar 17,1 mil­jar­der kro­nor (2016 års pris­ni­vå).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.