Ing­en pen­del­båts­lin­je för Sund­by­berg

Cen­ter­par­ti­et vill byg­ga ut pen­del­båts lin­jer­na i Stock­holm – dock in­te till Sol­na el­ler Sund­by­berg. I stäl­let fö­reslås båt­lin­jen få slut­sta­tion i nor­ra Ulvsun­da, på Stock­holms­si­dan av Bäll­sta­vi­ken.

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Pa­trik Ek­ström

” Vi har in­te stru­kit någon­ting.”

Cen­ter­par­ti­et i Stock­holms läns lands­ting vill sat­sa 250 mil­jo­ner kro­nor på att byg­ga ut pen­del­båts tra­fi­ken i Stock­holm. I sitt se­nas­te valut­spel fö­re­slår par­ti­et he­la åt­ta nya pen­del­båts lin­jer.

Sol­na el­ler Sund­by­berg finns dock in­te med i pla­ner­na, trots att Cen­ter­par­ti­et och Al­li­an­sen i lands­ting­et ti­di­ga­re lo­vat att byg­ga ut pen­del­båts lin­jen till Sol­na strand se­nast 2016.

I stäl­let fö­reslås lin­jen få slut­sta­tion i Nor­ra Ulvsun­da – ett sten­kast från Sol­na strand och Sund­by­berg.

– Vi har in­te stru­kit någon­ting. Sol­na är in­te ak­tu­ellt i det här pa­ke­tet, men vi ute­slu­ter ingen­ting, sä­ger Sofia Mo­lin, pressek­re­te­ra­re för Cen­ter­par­ti­et i Stock­holms läns lands­ting.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har ti­di­ga­re så­gat för­sla­get att byg­ga ut pen­del­båts tra­fi­ken till Sol­na strand. En­ligt par­ti­et skul­le lin­jen Sol­na–Stock­holm bli ”ex­tremt” olön­sam. Det då­li­ga tra­fik­un­der­la­get skul­le in­ne­bä­ra att skat­te­be­ta­lar­na tving­as sub­ven­tio­ne­ra var­je båtre­se­när med 150 kro­nor.

FO­TO: LIN­DA GREN

STOPP. Det blir ing­en pen­del­båts­lin­je till Sol­na och Sund­by­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.