Här är PT-Fi­as tips in­för trä­nings­hös­ten

Vi i Sundbyberg - - TRÄNING - Jo­hann Ber­nö­vall

En del ser hös­ten som det ”rik­ti­ga ny­å­ret”. Nu ska man ta tag i sitt liv och kom­ma i gång ef­ter den för­slap­pa­de som­ma­ren. Trä­nings­pro­fi­len och blog­ga­ren Sofia ”PT-Fia” Ståhl ger oss si­na fem bäs­ta tips för att kom­ma i gång med trä­ning­en i höst. Gör tvärte­mot

” Vill man ha en nystart ska man gö­ra nå­got an­norlun­da mot vad man gjort förr. Det finns för­mod­li­gen en an­led­ning till att det som in­te fun­ge­rat förr in­te fun­ge­ra­de. Att till ex­em­pel di­rekt bör­ja styr­ke­trä­na fem da­gar i vec­kan är ing­et att re­kom­men­de­ra om man tes­tat det för­ut och in­te fått det att fungera. Tes­ta nå­got helt nytt!”

Var re­a­lis­tisk

”Det kan lå­ta trå­kigt men det är vik­tigt att va­ra re­a­lis­tisk kring hur myc­ket trä­ning som får plats. Tit­ta på ditt liv och se var det finns plats för nya pus­sel­bi­tar. Om man bör­jar med ett trä­nings­pass och en pro­me­nad i vec­kan är det stör­re chans att man får kon­ti­nu­i­tet än om man kör i gång sten­hårt di­rekt. Of­ta kan man fyl­la på med mer trä­ning om man bör­jar med att hål­la igen li­te.”

Tänk på sylt­bur­ken

”Se din mo­ti­va­tion att trä­na som en sylt­burk. Stop­par man ned all sin mo­ti­va­tion i sylt­bur­ken så ska man se­dan tän­ka på att ta en te­sked av syl­ten/mo­ti­va­tio­nen i stäl­let för att ösa ut allt på en gång. Ska man till ex­em­pel springa för förs­ta gång­en på länge är det vik­tigt att in­te kö­ra för hårt. Då är det lätt att man tap­par mo­ti­va­tio­nen di­rekt.”

Hit­ta en schysst part­ner i dig själv

”En trä­nings­part­ner kan så klart va­ra en kom­pis. Men vik­ti­gast är att hit­ta en part­ner i sig själv. Att trä­na hand­lar ju om ens egen häl­sa och trä­ning­en är där­för en i grun­den snäll hand­ling mot en själv. Trä­nar man för att man ha­tar sin kropp och vill för­änd­ra sitt ut­se­en­de är man ing­en bra trä­nings­part­ner. I stäl­let ska man för­sö­ka va­ra för­lå­tan­de och upp­munt­ran­de mot sig själv.”

Det lil­la räk­nas

” Vi har sju da­gar på en vec­ka och man kan in­te trä­na var­je dag. I stäl­let ska man tän­ka på det finns en an­led­ning till att var­dags­mo­tion är nå­got som of­ta re­kom­men­de­ras. An­vänd­ning­en av krop­pen även när man in­te hin­ner med ett re­gel­rätt trä­nings­pass räk­nas ock­så. Att ta trap­por­na, kom­ma ut och pro­me­ne­ra el­ler bä­ra nå­got tungt, till ex­em­pel.”

EX­PERT. Sofia Ståhl, även känd som PT-Fia.

TIPS. Sofia Ståhl, PT-Fia, ger si­na bäs­ta tips till den som vill bör­ja trä­na i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.