”Hop­pas ni upp­skat­tar re­na ga­tor”

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Jan-Eric Träff, tek­nis­ka en­he­ten, stads­mil­jö- och ser­vice­för­valt­ning­en

Svar till ”Up­pei­ot­tan” i Vi Sund­by­berg nr 32. Det stäm­mer att vi so­par myc­ket ti­digt på mor­go­nen med start kloc­kan 0.00. Vid ett till­fäl­le i för­ra vec­kan kör­de vi på Hamn­ga­tan kloc­kan 02.45, men det var ett un­dan­tag då det be­höv­des en ex­tra städ­ning in­nan den or­di­na­rie på­bör­ja­des. Or­sa­ken till att sop­ning­en sker så ti­digt är dels för att det ska va­ra rent och fint på mor­go­nen, dels för att det är be­grän­sad fram­kom­lig­het un­der de and­ra ti­der­na på dyg­net.

Vi hop­pas att ni som bor i cen­tra­la Sund­by­berg har över­se­en­de med detta och att ni upp­skat­tar att ga­tor­na är re­na och so­pa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.