Täv­ling av­gör

nytt re­se­cent­rum

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

Ett re­se­cent­rum och en ef­fek­tiv knut­punkt som ska bi­dra med nya ar­ki­tek­to­nis­ka vär­den i stads­kär­nan.

Ett nytt re­se­cent­rum ska byg­gas vid sta­tio­nen i Sund­by­berg i sam­band med att järn­vä­gen grävs ned. AMF Fas­tig­he­ter har till­sam­mans med kom­mu­nen skri­vit ett in­ten­tions­av­tal om upp­dra­get.

Kom­mun­sty­rel­sen sa ja till för­sla­get un­der mån­da­gen och ett be­slut om att god­kän­na av­ta­let tas un­der näs­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­te, det vill sä­ga 15 ok­to­ber.

Ska ”väc­ka in­tres­se”

” Par­ter­nas am­bi­tion är att Sund­by­bergs nya cen­tral­sta­tion med re­se­cent­rum ska kom­ma att va­ra ut­for­mad/ ge­stal­tad på ett sätt som väc­ker in­tres­se och kom­ma ut­gö­ra

en mär­kes­bygg­nad”, står i av­ta­let. Bygg­na­den ska även stär­ka kom­mu­nens am­bi­tio­ner att ska­pa en at­trak­tiv, blan­dad stad.

Mi­kael T. Eriks­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, ser po­si­tivt på för­sla­get som ska bi­dra till ut­veck­ling­en av nya stads­kär­nan.

– Till­sam­mans med AMF så får vi nu dess­utom ett re­se­cent­rum och en ef­fek­tiv knut­punkt som ska bi­dra med nya ar­ki­tek­to­nis­ka vär­den i stads­kär­nan, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de från Sund­by­bergs stad.

Äger grann­fas­tig­het

AMF äger re­dan fas­tig­he­ten in­till, där bland an­nat Ika­no har lo­ka­ler. I för­sla­get till nytt re­se­cent­rum fö­re­slår AMF hur den fas­tig­he­ten kan ”in­te­gre­ras med det nya sta­tions­hu­set och re­se­cent­rum samt till­kom­man­de kon­torslo­ka­ler”, sam­man­fat­tar kom­mu­nens tjäns­te­män i ett be­sluts­un­der­lag.

En ar­ki­tekt­täv­ling kom­mer att ut­ly­sas, där ex­plo­a­tö-

ren och kom­mu­nen ge­men­samt ska ut­se en vin­na­re.

Att dö­ma av de skis­ser som följt med, vill Nät­ver­ket Triv­sam stads­kär­na in­te att kom­mun­full­mäk­ti­ge god­kän­ner av­ta­let. Skis­ser­na mot­sva­rar in­te vad som anges i tex­ten, en­ligt dem.

”AMF:s för­slag står sna­ra­re i di­rekt mot­sats till des­sa am­bi­tio­ner. (...) Den höga, bre­da sta­tions­bygg­na­den skul­le, som många sund­by­ber­ga­re och Nät­ver­ket an­ser, i hög grad för­stö­ra sta­dens små­stads­ka­rak­tär. Bygg­na­den skul­le ska­pa skug­gor, blå­si­ga pas­sa­ger och gö­ra Sund­by­bergs torg mind­re triv­samt”, skri­ver de till kom­mun­po­li­ti­ker­na.

Ef­ter­ly­ser di­a­log

Op­po­si­tions­rå­det Pe­ter Schil­ling ( S) är glad att ett be­slut om sam­ver­kans­part­ner fat­tas i god tid för att hin­na ha di­a­lo­ger med med­bor­gar­na.

Skis­sen som nu ta­gits fram ska en­ligt ho­nom be­trak­tas mer som ett un­der­lag för dis­kus­sion.

– Ar­ki­tekt­täv­ling­en mås­te ske i di­a­log med sund­by­ber­gar­na, sä­ger han.

ILLUSTRATION: SWECO ARCHITECTS/AMF FAS­TIG­HE­TER

TRYGGHET. ”På öst­ra si­dan av sta­tions­hu­set an­gör bi­lar och cyklar. Fas­tig­he­ten Sund­by­berg 2:78 byggs i öst­ra de­len om till ho­tell. Tor­get får då en­tré­er bå­de till sta­tio­nen och ho­tel­let och ak­ti­ve­ras på så sätt även kvälls­tid vil­ket ökar trygg­he­ten”, står i AMF:s un­der­lag.

SMALT. Pas­sa­gen som ska­pas mel­lan nya sta­tions­bygg­na­den och kvar­te­ret God­set är åt­ta me­ter bred. ”För att han­te­ra det­ta har sta­tio­nen ut­for­mats med en öp­pen valvar­kad runt om sta­tio­nen i ga­tu­plan med myc­ket ge­ne­rö­sa mått, 12 me­ter bred och un­ge­fär 12 me­ter hög. I ga­tu­ni­vå är så­le­des pas­sa­gen 20 me­ter bred och kom­mer upp­le­vas som ett sam­man­län­kat stråk där ock­så tun­nel­ba­ne­upp­gång­en myn­nar”, skri­ver AMF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.