Spin­ne­ri­chef

namn­ger park

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson 0707-87 20 78 ulrica.andersson@di­rekt­press.se

Hi­sto­riskt har det hand­lat om svens­ka seg­rar, ge­ne­ra­ler och gam­mal histo­ri­e­skriv­ning som in­te lyf­ter fram den mind­re män­ni­skan.

Va­sa­ga­tan för­längs in i nya om­rå­det Fa­brikspar­ken, som har bör­jat byg­gas i etap­per. En li­ten ga­tu­s­nutt mel­lan Va­sa­ga­tan och Löfströms al­lé och en kom­man­de park be­höv­de få varsitt namn.

Bå­de ” Al­ma Hed­ströms park” och ” Spin­ne­ri­ga­tan” kopp­lar till ti­di­ga­re verk­sam­het i om­rå­det. Ka­bel­ver­ket be­höv­de ett spin­ne­ri för den tex­til som fanns runt te­letrå­dar och slad­dar förr i ti­den, be­rät­tar Man­ne Bernd­ts­son som är plan­ar­ki­tekt vid Sund­by­bergs stad och ord­fö­ran­de i namn­be­red­ning­en.

– Då kom­mer vi di­rekt in på just Al­ma: Vi har ju en am­bi­tion att få in mer kvin­no­namn och att kvin­nor ska lyf­tas i namn­sätt­ning­en. Hi­sto­riskt har det hand­lat om svens­ka seg­rar, ge­ne­ra­ler och gam­mal histo­ri­e­skriv­ning som in­te lyf­ter fram den mind­re män­ni­skan. Det vill vi bry­ta ifrån och få en jäm- ställd för­del­ning, i den mån det går och man hit­tar nå­gon, sä­ger han.

Även Sund­by­bergs stads­mu­se­um har lyft öns­ke­må­let att de vill se fler kvin­nor.

– Då le­ta­de vi; det var väl­digt svårt, sä­ger Man­ne Bernd­ts­son.

Frå­gan gick till Cent­rum för nä­rings­livs­hi­sto­ria, ett ar­kiv för fö­re­tags­hi­sto­ria, som ta­git hand om Erics­sons ar­kiv. Ef­ter att Erics­son köp­te Max Si­e­verts Ka­bel­verk tog de ock­så över gam­la do­ku­ment från dem.

Fö­restod spin­ne­ri­et

Kom­mu­nen frå­ga­de vad som var det älds­ta som fanns om nå­gon kvin­na. Då hit­ta­des Al­ma Ka­ro­li­na Hed­ström, som an­ställ­des 1896 och som var en av de förs­ta kvinn­li­ga fö­re­stån­dar­na för spin­ne­ri­av­del­ning­en.

– De skic­ka­de över ett ar­betsin­tyg, som man får när man pen­sio­ne­ra­des. Där stod det att hon an­ställ­des 1896 och har ar­be­tat tro­get för dem un­der mer än 31 år. Hon var sam­vets­grann och dug­lig.

Nam­net kopp­lar bå­de till Sund­by­bergs in­du­stri­histo­ria och kan lyf­ta fram en kvinn­lig för­värvs­ar­be­ta­re, från ti­den in­nan det blev van­ligt att kvin­nor ar­be­ta­de.

– Det blev en li­ten jack­pot, sä­ger Man­ne Bernd­ts­son.

Be­räk­nas klart 2021

Kom­mu­nen har frå­gat ef­ter en bild på Al­ma Hed­ström, men man har hit­tills in­te hit­tat nå­gon. Ett fo­to skul­le kun­na va­ra lämp­ligt på ett för­kla­ran­de pla­kat in­till.

– Det finns ock­så en po­äng i att in­te ha en bild; ju tyd­li­ga­re bild man har blir det en in­di­vid och in­te ”en av oss and­ra”, sä­ger Man­ne Bernd­ts­son.

Sista etap­pen av om­rå­det, dit par­ken hör, be­räk­nas va­ra klar 2021. Kom­mun­full­mäk­ti­ge har god­känt namn­för­sla­gen.

FO­TO: ULRICA ANDERSSON

HISTO­RIA. Sund­by­bergs stad tar hjälp av ka­bel­fa­bri­kens an­ställ­da för att namn­ge en kom­man­de park i om­rå­det Fa­brikspar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.