Bo­mark­na­den

i höst

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Ett fort­satt stort ut­bud, hög skuld­sätt­ning, en stun­dan­de rän­te­höj­ning, po­li­tisk tur­bu­lens – men en mins­kad oro bland kö­pa­re och säl­ja­re.

Så sam­man­fat­tar Mats Wil­helms­son, pro­fes­sor i fas­tig­het­s­e­ko­no­mi på KTH, lä­get på bo­stads­mark­na­den i Stock­holm.

– Ef­ter som­ma­ren tyc­ker jag att man kan se att pri­ser­na på andra­hands­mark­na­den har sta­bi­li­se­rats li­te. Det är fort­fa­ran­de ett stort ut­bud och det tar läng­re tid att säl­ja. Men det är in­te den här oron el­ler kri­sen där det är helt omöj­ligt att säl­ja, sä­ger Mats Wil­helms­son.

För­ra året tvär­ni­ta­de bo­stads­mark­na­den i Stock­holm. Se­dan dess har pri­ser, ut­bud och kö­p­in­tres­se åkt berg och dal­ba­na och på många håll har pri­ser­na sjun­kit med upp emot tio pro­cent.

Siff­ror­na vi­sar svag upp­gång

Siff­ror vi­sar dock på en svag upp­gång ef­ter som­ma­ren och med en minsk­ning av ut­bu­det.

– Man kan se det li­te som en lås­ning och att det tar någ­ra varv att kom­ma un­der­fund med vad det är för pri­ser som gäl­ler. Det är in­te så att mark­na­den har fal­lit hand­löst på nå­got sätt. Det lig­ger egent­li­gen in­om fel­mar­gi­na­len, sä­ger Mats Wil­helms­son.

Över­skot­tet av ny­pro­duk­tion be­skrivs dock som ett fort­satt stort pro­blem.

Pri­ser­na vän­tas sjun­ka

De ob­jekt som kom­mer ut nu är svår­sål­da och fas­tig­hets­bo­la­gen tar till allt fler knep, som av­gifts­fria må­na­der, för att säl­ja av si­na bo­stä­der. Där vän­tas pri­ser­na sjun­ka yt­ter­li­ga­re och ef­fek­ter­na av det mins­ka­de byg­gan­det kom­mer in­te att sy­nas för­rän om någ­ra år.

– Ny­pro­duk­tio­nen går ner från väl­digt höga pris­ni­vå­er och för­vänt­ning­ar. Kal­ky­ler­na gjor­des när allt pe­ka­de upp­åt. Och det är det man gör kor­ri­ge­ring­ar från nu. Pris­ni­vån man har ut­gått ifrån har

Det vi ser är in­te den sto­ra kra­schen på nå­got sätt. Än­nu.

egent­li­gen ald­rig ex­i­ste­rat. Där­för kan det va­ra så att de går ner mer än be­gag­nat­be­stån­det, sä­ger Mats Wil­helms­son.

Pro­ble­ma­ti­ken för unga och en­sam­ma med svag eko­no­mi att ta sig in på bo­stads­mark­na­den kom­mer dock att kvar­stå.

– Det har in­te skett någ­ra för­änd­ring­ar. Si­tu­a­tio­nen för dem som står ut­an­för mark­na­den är fort­satt väl­digt pro­ble­ma­tisk.

Kan vi vän­ta oss en 90-tals­kris?

– Det vi ser är in­te den sto­ra kra­schen på nå­got sätt. Än­nu. Men är det ökad oro­lig­het, kon­junk­tu­ren på­ver­kas, rän­tor­na kanske mås­te hö­jas li­te snab­ba­re än man har tänkt sig. Då kan sa­ker och ting hän­da.

”Frå­gan duc­ka­des i va­let”

En­ligt An­na Gra­nath Hans­son, fas­tig­hets­fors­ka­re på KTH med in­rikt­ning mot bo­stads­po­li­tik, har bo­stads­frå­gan ham­nat i en lås­ning på det po­li­tis­ka pla­net.

– Det kom­mer in­te att hän­da nå­got po­li­tiskt som kom­mer att på­ver­ka mark­na­der­na. Det duc­ka­des för den frå­gan in­nan va­let och det kom­mer in­te att tas tag i den för­rän ti­di­gast i vår, sä­ger hon.

– Det finns ing­en vi­sion för bo­stads­po­li­ti­ken, det här är mark­nads­styrt helt och hål­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.