STOR ORO NÄR SIGNALFABRIKENS BUTIKER STÄNGER

Hit bru­ka­de Eb­ba Mu­wanga och so­nen Hen­ry gå för att bå­de tit­ta på och kö­pa lek­sa­ker, men nu är lo­ka­len tom. Le­kia, Hem­tex och Bo­dy shop är någ­ra av de som läm­nat Signal­fa­bri­ken.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

Jag tror att kon­cep­tet Signal­fa­bri­ken var jät­te­bra från bör­jan, men folk hit­tar in­te hit.

Bib­li­o­te­ket flyt­ta­de in i Signal­fa­bri­ken ja­nu­a­ri 2013; de and­ra verk­sam­he­ter­na kom in på hös­ten. Nu har fle­ra butiker läm­nat den lil­la gal­le­ri­an se­nas­te ti­den.

Bo­dy Shops lo­kal står tom, så­väl som Gar­dens. I som­ras flyt­ta­de Le­kia och Mix­it ut; Hem­tex läm­nar vid års­skif­tet och det finns en oro över att yt­ter­li­ga­re butiker kan flyt­ta.

Tre sund­by­ber­ga­re som vill ha en le­van­de han­del i Signal­fa­bri­ken är Eb­ba Mu­wanga, so­nen Hen­ry Mu­wanga-Hult­gren, 2,5 år och mam­ma Eva Jo­els­dot­ter.

– Det är jät­tetrå­kigt att så många butiker stänger ned. Det skul­le ju bli nya köp­strå­ket istäl­let för Stu­re­ga­tan, sä­ger Eb­ba Mu­wanga.

Eva Jo­els­dot­ter tyc­ker myc­ket om att hand­la på Bo­dy Shop, som nu flyt­tat ut.

– När in­te in­ter­na­tio­nel­la ked­jor kan stan­na kvar så mås­te det hand­la om bå­de kund­krets och hy­ror. Vad blir kvar nu? Ett stråk som är helt öde, sä­ger hon.

Vill hand­la i Sund­by­berg

Stu­re­ga­tan har haft en ned­gång, in­te minst ef­tersom Åh­léns läm­nat kom­mu­nen helt och butiker har flyt­tat där­i­från till Signal­fa­bri­ken när den var ny. Även om and­ra ak­tö­rer öpp­nat på Stu­re­ga­tan på se­na­re tid, så hop­pas de att ut­bu­det in­te blir allt­för ut­tun­nat i Sund­by­berg.

Eb­ba Mu­wanga upp­skat­tar att kun­na hand­la på vägen hem från för­sko­le­hämt­ning­en.

– Vi be­hö­ver ald­rig åka till stan el­ler nå­gon an­nan­stans, det är skönt. Hop­pas att hy­res­vär­den för­står att det in­te är lön­samt att al­la läm­nar, sä­ger hon. Eva Jo­els­dot­ter hål­ler med: – Jag öns­kar att vär­den ska re­a­ge­ra, se till att de som är kvar stan­nar. De får gå back på hy­ran. Att ha tom­ma lo­ka­ler mås­te kos­ta skjor­tan.

Kläd­bu­ti­ken Mix­it har flyt­tat till en an­nan lo­kal i när­he­ten, me­dan Le­kia har sla­git ihop sig med bu­ti­ken i Sol­na cent­rum.

– An­led­ning­en är om­sätt­ning­en och hy­ran; det går in­te ihop. Vi be­hö­ver fler som hand­lar mer. Det har va­rit fem ro­li­ga men tunga år, sa bu­tiksä­ga­ren Mo­ni­que Hu­is­man då.

– Jag tror att kon­cep­tet

Signal­fa­bri­ken var jät­te­bra från bör­jan, men folk hit­tar in­te hit. Det är ing­en na­tur­lig ge­nom­ström­ning.

Kon­kur­re­rar med cent­rum

Sam­ti­digt känns kon­kur­ren­sen från fle­ra köp­cent­rum av. Bu­ti­ker­na som finns i Sund­by­berg är dess­utom ut­sprid­da på oli­ka plat­ser.

– Kvar­te­ret mås­te sy­nas bätt­re. Myc­ket mer krävs från kom­mu­nen och från fas­tig­hets­ä­gar­na i om­rå­det. Jag tror att he­la sta­den mås­te tän­ka till: Var vill man ha han­del?

För Sy­nop­tik i lo­ka­len in­till går det bra, en­ligt bu­tiks­che­fen Su­san­ne Dahl­ström. De har av­tal i tre år till och som lä­get ser ut nu räk­nar de med att bli kvar i Signal­fa­bri­ken.

– Vi har många fö­re­tagskun­der. Men vin­dar­na kan blå­sa gans­ka fort, sä­ger hon.

Cent­rum­led­ning­en har en­ligt hen­ne lo­vat att nya hy­res­gäs­ter ska kom­ma in fö­re års­skif­tet. Vi i Sund­by­berg har sökt Signalfabrikens cent­rum­chef.

”Det här är olyck­ligt”

Kom­mu­nens nä­rings­livs­chef, Sha­rif Pak­zad, har se­dan i som­ras för­sökt bo­ka in ett mö­te med New­sec som för­val­tar lo­ka­ler­na. De ha­de fått kän­ne­dom om att folk und­rar vad som ska hän­da med köp­cent­ru­met.

– Na­tur­ligt­vis kän­de vi att det är nå­got vi mås­te dis­ku­te­ra. Vi får se hur de tän­ker och vad som är de­ras pla­ner. Vi är än­då en in­stans som fö­re­ta­ga­re vän­der sig till och stäl­ler frå­gor; vi mås­te ha den in­for­ma­tio­nen, sä­ger han.

Från kom­mu­nens si­da är man be­kym­rad över ut­veck­ling­en i Signal­fa­bri­ken, en­ligt ho­nom.

– Vi tyc­ker att det här är olyck­ligt, det är ing­en ut­veck­ling som vi öns­kar oss. Sam­ti­digt är vi med­vet­na om att det på­går en struk­tu­rell om­vand­ling in­om han­del. Sta­den ska va­ra en le­van­de stad; varen­da fö­re­tag som läm­nar kom­mu­nen med­för ett va­ku­um. Se­dan vet vi att det kom­mer nya, det går i vå­gor, sä­ger Sha­rif Pak­zad som än­då hy­ser op­ti­mism in­för fram­ti­den för stads­kär­nan och att kun­na ha svar på fram­ti­da ut­ma­ning­ar.

Sund­by­bergs­bor i tre ge­ne­ra­tio­ner: Eb­ba Mu­wanga, so­nen Hen­ry och mam­ma Eva Jo­els­dot­ter, fi­ka­de till­sam­mans i Signal­fa­bri­ken. De vill att butiker ska fin­nas där även i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.