So­fie kli­mat­strej­kar i Sund­by­berg

För att upp­märk­sam­ma kli­mat­ho­tet satt Sund­by­bergs­bon So­fie Andersson ut­an­för stads­hu­set i Sund­by­berg för­ra fre­da­gen. ”Det har va­rit väl­digt po­si­tivt, ing­en ne­ga­tiv re­spons”, sä­ger hon.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

15-åri­ga Gre­ta Thun­bergs kli­mat­strejk ut­an­för riks­dags­hu­set är ett ini­ti­a­tiv som fått upp­märk­sam­het över he­la värl­den.

En av de som ha­kat på är 20-åri­ga uni­ver­si­tets­stu­de­ran­de So­fie Andersson från Sund­by­berg.

– De som sut­tit med vid riks­da­gen är i al­la åld­rar; folk som går i sko­lan och pen­sio­nä­rer. När man har sut­tit med där in­ne har det lett till så him­la många bra sam­tal. Det är vik­tigt att spri­da sam­ta­let om kli­ma­tet vi­da­re run­tom i Sve­ri­ge, sä­ger hon. För­ra fre­da­gen tog hon där­för strej­ken till Sund­by­berg och sat­te sig ut­an­för stads­hu­set.

– Det har va­rit väl­digt po­si­tivt, ing­en ne­ga­tiv re­spons, sä­ger hon.

So­fie Andersson är upp­vux­en i Hal­lon­ber­gen och Riss­ne. Hon kal­lar sig mil­jö­ak­ti­vist och vill un­der­stry­ka att hon är par­ti­po­li­tiskt obe­ro­en­de.

Po­li­tis­ka åt­gär­der för mil­jön hand­lar en­ligt hen­ne of­ta om en­skil­da, mind­re sa­ker.

– Ing­et av det är till­räck­ligt. Man glöm­mer ibland att nå­got mås­te ske på en stör­re ni­vå, en system­för­änd­ring. Vi kan in­te ha ett eko­no­miskt sy­stem som byg­ger på att ut­ar­ma jor­den på dess na­tur­re­sur­ser. De sty­ran­de mås­te ge med­len att le­va ett håll­bart liv, sä­ger So­fie Andersson.

Ett sätt att un­der­lät­ta ett kli­mats­mart var­dags­liv vo­re om det gick att kö­pa fler livs­me­del på lösvikt för att slip­pa al­la onö­di­ga plast­för­pack­ning­ar.

Kli­ma­tak­tio­nen fort­sät­ter tills re­ge­ring­ens ar­be­te lig­ger i lin­je med Pa­ris­av­ta­let: att stan­na un­der två gra­ders upp­värm­ning, be­rät­tar So­fie Andersson.

FO­TO: ULRICA ANDERSSON

KYLIGT. So­fie An­ders­sons sitt­strejk ut­an­för stads­hu­set på­gick un­der fre­da­gen. Li­te fru­sen var hon när det var dags att re­sa på sig vid 15-ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.