36 000 kvadrat­me­ter han­del

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

De­talj­pla­nen för Signal­fa­bri­ken god­kän­des av kom­mun­full­mäk­ti­ge i ok­to­ber 2011.

Ef­ter om- och till­bygg­nad be­räk­na­des kvar­te­ret in­ne­hål­la cir­ka 36 000 kvadrat­me­ter han­del, bib­li­o­tek, kon­tor och bo­stä­der. ”Det är ett myc­ket sti­mu­le­ran­de fas­tig­hets­ut­veck­lings­pro­jekt i en kom­plex in­nerstads­mil­jö. Signal­fa­bri­ken blir en an- norlun­da lös­ning med bu­tiksen­tré­er vän­da in­åt små trev­li­ga går­dar, och en spän­nan­de kom­plet­te­ring till Sund­by­bergs stads­kär­na”, sa Pe­ter Li­derås, chef för fas­tig­hets­ut­veck­ling och pro­jekt vid New­sec till Fas­tig­hets­värl­den då.

New­sec har ut­veck­lat cent­ru­met till­sam­mans med fas­tig­hets­ä­ga­ren Alec­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.