Mäklar­frå­gan med

Vi i Sundbyberg - - HEMMA - Jen­ni­fer Törn­kvist Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-445 13 67

FRÅ­GA: Vad är för­de­len med att teck­na en dol­da fel för­säk­ring?

SVAR: Med dol­da fel räk­nas fel som fanns vid till­fäl­let för kö­pet men som in­te gick att upp­täc­ka el­ler för­vän­tas med tan­ke på fas­tig­he­tens ål­der el­ler kon­struk­tion.

I många fall kan det dock va­ra svårt att fast­slå vad som ska räk­nas som ett dolt fel, och det kan i vis­sa fall upp­stå tvis­ter kring des­sa frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.