Mys­tis­ka fart­hin­der ut­lag­da längs Åga­tan

Ti­di­ga­re har cy­klis­ter längs Bäll­sta­ån stop­pats av skyl­tar om cy­kel­för­bud upp­sat­ta av bo­en­de på Åga­tan. Nu har nå­gon lagt ut fart­hin­der på and­ra si­dan hu­set.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son

Cy­kel­tu­rer­na vid Åga­tan fort­sät­ter. Nu har nå­gon lagt ut gum­mi­lis­ter som en­ligt kri­ti­ker för­säm­rar till­gäng­lig­he­ten – men kom­mu­nen kan ing­et gö­ra.

Cy­klis­ter ut­med Bäll­sta­ån ogil­las av bo­en­de på Åga­tan, som ti­di­ga­re satt upp skyl­tar om cy­kel­för­bud trots att cyk­ling är tillå­tet. Sam­ti­digt kun­de in­te kom­mu­nen ba­ra ploc­ka ned skyl­tar­na ef­tersom det är sam­fäl­lig­he­tens mark.

I dag finns skyl­tar som re­kom­men­de­rar en an­nan väg än strand­pro­me­na­den.

– Vi har gru­sat bi­ten från båt­upp­läg­get ut mot Åga­tan, det var of­ta lerpö­lar där och då val­de ing­en den vägen. Nu är det många fler som cyklar på Åga­tan, sä­ger stads­mil­jö­kom­mu­nal­rå­det Stefan Bergström (C).

Nu har kon­flik­ter­na nått and­ra si­dan hu­sen. På Åga­tan har nå­gon lagt ut gum­mi­lis­ter som fart­hin­der, bå­de på bil­vä­gen och trot­to­a­ren.

Ska­par olycks­risk

Kom­mu­nen har fått mejl av en per­son som an­ser att de för­säm­rar till­gäng­lig­he­ten och ska­par olycks­risk.

” En­ligt sta­dens mo­bi­li­tets­pro­gram ska al­la gång­ba­nor va­ra fria från hin­der. Ty­värr lig­ger Åga­tan på pri­vat mark”, sva­rar kom­mu­nen.

Stefan Bergström tyc­ker det är ”djupt olämp­ligt” att vid­ta eg­na åt­gär­der som man in­te ser kon­se­kven­ser­na av.

– Man ska in­te gö­ra nå­got man in­te för­står. Många grup­per har svårt att rö­ra sig och till­gäng­lig­het är a och o. Se­dan har jag full för­stå­el­se för att man kan upp­le­va en del cy­klis­ter som en fa­ra, sä­ger Stefan Bergström.

De gu­la bom­mar­na vid strand­pro­me­na­den är ock­så upp­sat­ta av nå­gon på eget be­våg. Från bör­jan stod de med kor­ta­re av­stånd från varand­ra.

– Då var det en per­son med per­mo­bil som fast­na­de där i 20 mi­nu­ter och kom in­te loss. De har sut­tit up­pe i fle­ra år, men ver­kar ac­cep­te­ra­de nu, sä­ger Stefan Bergström.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

EGET. Gum­mi­lis­ter har lagts ut som fart­hin­der på Åga­tan. Kom­mu­nen kan, åter­i­gen, in­te gö­ra nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.