NU R SUNDBYBERGARNA 50 000!

Re­dan i feb­ru­a­ri var kam­pan­jen ute. Nu, ett halv­år se­na­re, har kom­mu­nen 50 000 in­vå­na­re.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Vår för­hopp­ning är att det går. Dels iden­ti­fi­e­ra ex­akt vem det är och dels få tag i per­so­nen.

I april 2012 nåd­de kom­mu­nen 40 000 in­vå­na­re. Re­dan i feb­ru­a­ri flag­ga­de kom­mu­nen för att de pas­se­rat 50 000strec­ket. Så var in­te fal­let.

När Vi i Sund­by­berg följ­de upp an­nons­kam­pan­jen i maj var det fort­fa­ran­de om­kring 250 per­so­ner som fat­ta­des.

49 910 per­so­ner var folk­bok­för­da i Sund­by­berg ef­ter det förs­ta halv­å­ret 2018, en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­råns siff­ror.

– Vi har fak­tiskt nått det nu. Vi hål­ler på att ja­ga den 50 000:e, för­hopp­nings­vis är det klart i slu­tet av näs­ta vec­ka. Vi tänk­te gö­ra ett be­sök hos den här per­so­nen, sa Fred­rik Ri­chard, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig vid Sund­by­bergs stad, när Vi i Sund­by­berg ring­de för att föl­ja upp för­ra vec­kan.

Hur ser ni på att ni an­non­se­ra­de re­dan i feb­ru­a­ri?

– Vi föl­jer ju pro­gno­sen, som var att upp­nå 50 000 i må­nads­skif­tet feb­ru­a­ri-mars, sä­ger Fred­rik Ri­chard som någ­ra da­gar se­na­re hän­vi­sar till Anne-Ma­rie Bec­ki­us, kon­takt­per­son för sta­tistik, i frå­gan.

”Vill få tag i per­so­nen”

Be­folk­nings­mäng­den på­ver­kas av bå­de an­tal föd­da, an­tal dö­da samt in- och ut­flytt­ning.

Per­so­ner kan ha ef­ter­re­gi­stre­rat sig hos Skat­te­ver­ket och när det gäl­ler ny­föd­da så tar det någ­ra vec­kor in­nan de kom­mer in i sy­s­te­met.

Går det att sä­ga ex­akt vem som är sund­by­ber­ga­re num­mer 50 000?

– Vår för­hopp­ning är att det går. Dels iden­ti­fi­e­ra ex­akt vem det är och dels få tag i per­so­nen, sä­ger Anne-Ma­rie Bec­ki­us.

Ex­akt da­tum för när mil­stol­pen pas­se­rats har hit­tills in­te gått att slå fast.

– Vi har in­te fått fram den upp­gif­ten än. Det går upp och ned var­je dag; vi tror att vi bor­de va­ra där nu, sä­ger Anne-Ma­rie Bec­ki­us.

Flyt­ta­de till stör­re

Lä­ra­ren Jo­han Möl­lerswärd och hans fa­milj flyt­ta­de in för två år se­dan.

– Vi bor i det här hu­set. Vi bod­de i Sol­na men be­höv­de stör­re lä­gen­het, sä­ger han och pe­kar mot ett av Tu­le­tor­nen där det var bil­li­ga­re.

Att Tu­le­tor­nen in­te gil­las av al­la har han för­stått, men han tän­ker att det hand­lar om att man in­te upp­skat­tar för­änd­ring­ar.

Vad tyc­ker du om att in­vå­nar­na blir fler?

– Ba­ra ro­ligt, det hän­der li­te mer gre­jer. Fler sko­lor och re­stau­rang­er.

Dä­re­mot har han hört att Äng­sko­lan i hu­set bred­vid har det li­te trångt och han tve­kar in­för att sät­ta bar­nen där när det är dags.

– Vi har kol­lat på and­ra al­ter­na­tiv, även om det skul­le va­ra rätt prak­tiskt, sä­ger han.

”30 000 när jag föd­des”

Ef­ter 40 år i Tä­by läng­ta­de Ing­er Cederblad, pen­sio­ne­rad eko­nom, hem till sin fö­del­se­kom­mun Sund­by­berg. Hon tyc­ker ock­så att det är ro­ligt att kom­mu­nen väx­er.

– Jag tror att de var 30 000 när jag föd­des. Det är väl för att man byg­ger så myc­ket och det är nä­ra stan, sä­ger hon.

Hon tyc­ker att det är trå­kigt att Stu­re­ga­tan bli­vit öde och vill även att kom­mu­nen sat­sar på barn- och äldre­omsorg.

– Det mås­te väl fin­nas ett ökat skat­te­un­der­lag, sä­ger hon.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

UTÖKAT. Jo­han Möl­lerswärd flyt­ta­de till Sund­by­berg från Sol­na, när fa­mil­jen be­höv­de stör­re bo­stad och det var bil­li­ga­re här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.