De hop­pa­de hem förs­ta me­dal­jen på 17 år

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - An­ders Ekström

För förs­ta gång­en på 17 år tar Sve­ri­ge me­dalj i for­ma­tions­hopp­ning på fall­skärms-VM. Team X, med Sum­pantje­jen Ka­ta­ri­na Son­ne­vi i la­get, tog ett im­po­ne­ran­de brons i Australien den gång­na hel­gen.

Team X sat­sar bå­de på for­ma­tions­hopp­ning in­om­hus, i vind­tun­nel, och ut­om­hus med fall­skärm. La­get är myc­ket mål­med­ve­tet och tog SM- sil­ver in­do­or i vint­ras samt SM- sil­ver ute i ju­li. Även en me­ri­te­ran­de fjär­de­plats på VM (in­do­or) i Ka­na­da någ­ra må­na­der ti­di­ga­re.

Och kvar­tet­ten be­härs­kar även for­ma­tions­flyg­ning ut­om­hus på världs­ni­vå skul­le det vi­sa sig.

Den gång­na hel­gen ge­nom­för­des VM i fall­skärms­hopp­nings i sta­den Gold Co­ast, Australien. Team X, med Ur­sviks­bon Ka­ta­ri­na Son­ne­vi som en av med­lem­mar­na, re­pre­sen­te­ra­de där Sve­ri­ge.

– Man kör tio run­dor där al­la la­gen ge­nom­för sam­ma för­ut­be­stäm­da for­ma­tio­ner, be­rät­tar Ka­ta­ri­na.

– La­gen har 35 se­kun­der, ef­ter man läm­nat flyg­pla­net, att gö­ra så många god­kän­da for­ma­tio­ner som möj­ligt. På täv­ling är det 3 000 me­ters höjd som gäl­ler.

Tog igen på USA:s lag

Sve­ri­ges lyc­ka­des bra i for­ma­tions­hopp­ning­ens fyr­manna­klass och knep ett VM-brons. Länge låg da­mer­na fy­ra, men kun­de i run­da nio klätt­ra upp på tred­je­plat­sen – och be­höll den strax fö­re USA.

– Det gick li­te över för­vän­tan och det känns gi­vet­vis jät­te­kul. Vi var ju så nä­ra bron­set på in­do­or-VM så vi är al­la gla­da att vi nu lyc­ka­des att ta en me­dalj, fort­sät­ter Ka­ta­ri­na.

Det var 17 år se­dan (2001, Spa­ni­en) som ett svenskt lag tog VM-me­dalj i for­ma­tions­hopp­ning.

– Det är tufft att få me­dalj och det har va­rit ett lång­sik­tigt mål för oss att nå pal­len på VM, det känns ro­ligt att vi lyc­ka­des.

Hur går ni vi­da­re nu?

– Vi kom­mer att fort­sät­ta sat­sa som lag, men in­te helt be­stämt vil­ka täv­ling­ar som vi ska täv­la i. Här­näst vän­tar in­do­or-täv­ling­ar i bland an­nat Ba­h­rain (23/10), Bel­gi­en och se­dan SM i feb­ru­a­ri. I april är det in­do­or-VM igen.

FOTO: PRIVAT

BRONS. Ka­ta­ri­na Son­ne­vi, tvåa från hö­ger, kan nu ti­tu­le­ra sig som VM-me­dal­jör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.