Där­för slu­tar Mi­kael T Eriks­son

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mi­kael T Eriks­son (M) läm­nar sitt upp­drag till års­skif­tet, oav­sett hur kom­man­de sty­re ser ut.

Mi­kael T Eriks­son med­de­la­de de and­ra i Mo­de­ra­ter­nas full­mäk­ti­ge­grupp ny­li­gen att han väl­jer att läm­na si­na för­tro­en­de­upp­drag, be­rät­tar han. Till års­skif­tet läm­nar han pos­ten som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de för Mo­de­ra­ter­na.

Då går ock­så hans nu­va­ran­de man­dat ut.

– Med tan­ke på den ar­betsin­sats som kom­mer krä­vas av kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de och vil­ka and­ra pri­o­ri­te­ring­ar som jag gör i li­vet så tror jag det är bäst om nå­gon an­nan tar det. Nå­gon som kan ge mer, in­teck­na si­na kväl­lar och hel­ger och som kan ar­be­ta läng­re om da­gar­na än jag kan gö­ra, sä­ger han. Fat­tat fle­ra be­slut Han räk­nar dä­re­mot med ett fort­satt M-lett sty­re.

– Jag tit­tar på val­re­sul­ta­tet och ser att väl­jar­na valt en grön­blå ma­jo­ri­tet, sä­ger han.

”Un­der Mi­kael T Eriks­sons tid som ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen har fle­ra be­slut fat­tats som ska ge­nom­fö­ras un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od. Till des­sa hör plan­pro­gram­met för nya stads­kär­nan i sam­band med järn­vä­gens ned­gräv­ning, mo­der­ni­se­ring av stads­de­lar­na Ör, Hal­lon­ber­gen och Riss­ne samt ett in­rikt­nings­be­slut för den nya stads­de­len Ma­den­da­len ut­med En­kö­pings­vä­gen”, skri­ver Mo­de­ra­ter­na i ett press­med­de­lan­de.

FOTO: ARKIVBILD/ULRICA AN­DERS­SON

NÖJD. Mi­kael T. Eriks­son (M) är nöjd med val­re­sul­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.