Konst­halls­chef by­ter jobb

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Char­lot­te Arwedsson char­lot­te.arwedsson@di­rekt­press.se

Gla­dast och stol­tast är jag fak­tiskt över mi­na kol­le­gor som jag har fått nö­jet att ar­be­ta med.

Bet­ti­na Pe­hrs­son kan se till­ba­ka på tio hän­del­se­ri­ka år som Ma­ra­bou­par­kens konst­halls­chef. Förs­ta feb­ru­a­ri styr hon konst­sku­tan sö­derut för att bli ny chef på Kal­mar Konst­mu­se­um. Vem som ef­ter­trä­der hen­ne blir tro­li­gen klart i bör­jan av no­vem­ber.

– Jag har trivts jät­te­bra och har haft världens ro­li­gas­te jobb, men nu är det dags för nå­gon ny att ta över och blic­ka fram­åt, be­rät­tar Bet­ti­na Pe­hrs­son för Vi i Sund­by­berg.

– Jag har även känt en drag­ning att job­ba ute i lan­det och de­signar­ki­vet i Kal­mar loc­ka­de mig sär­skilt myc­ket. Jag har ing­en an­knyt­ning till Små­land, så den här re­gi­o­nen blir helt ny för mig.

En­ligt Bet­ti­na Pe­hrs­son har det ro­li­gas­te och det mest ut­ma­na­de va­rit att få va­ra med och for­ma Ma­ra­bou­par­kens konst­hall från grun­den. Att få ha va­rit del­ak­tig i pla­ne­ring­en av själ­va byg­get av konst­hal­len och att få fyl­la verk­sam­he­tens oli­ka de­lar med in­ne­håll och se allti­hop växa.

Fe­mi­nis­tisk prä­gel

Konst­hal­lens pro­gram har ge­nom åren haft en tyd­lig fe- mi­nis­tisk präg­ling med am­bi­tio­nen att lyf­ta fram kvinn­li­ga konst­nä­rer ur histo­ri­en och sam­ti­den.

Bet­ti­na Pe­hrs­son sä­ger sig va­ra sär­skilt glad över att ha fått möj­lig­het att ar­be­ta med och pre­sen­te­ra vik­ti­ga kvinn­li­ga konst­när­skap ur den äld­re ge­ne­ra­tio­nen som bland and­ra Git­tan Jöns­son, Mi­er­le La­der­man Uke­les, An­na Sjö­dahl, Li­li­an Do­mec och Lu­be­i­na Hi­mid.

Vad är du mest stolt över?

– Gla­dast och stol­tast är jag fak­tiskt över mi­na kol­le­gor som jag har fått nö­jet att ar­be­ta med un­der min tid här. De har i all­ra högs­ta grad bi­dra­git till konst­hal­lens fram­gång och att gö­ra den till en plats du kän­ner dig väl­kom­men till, oav­sett om du vill se en ut­ställ­ning el­ler gå på Monster­klub­ben – vår po­pu­lä­ra öpp­na fa­mil­je­verk­sam­het som vi dri­vit var­je sön­dag sen star­ten.

Ut­ställ­ning­en ” Pro­fes­sor Balt­ha­zar och mo­nu­men­tet över den osyn­li­ga med­bor­ga­ren” som vi­sas till den 2 de­cem­ber blir en av de sista som Bet­ti­na Pe­hrs­son va­rit en­ga­ge­rad i.

– Det är ett bra ex­em­pel på hur en ut­ställ­ning kan fun­ge­ra på oli­ka ni­vå­er. Den sä­ger myc­ket om vår tid och de för­do­mar vi kan ha om and­ra kul­tu­rer. Den irans­ke konst­nä­ren bakom ut­ställ­ning­en, Behzad Khosravi No­o­ri, var för­vå­nad över att han just sågs som ”den irans­ke konst­nä­ren”, att det blev hans iden­ti­tet. Han väx­te upp un­der kri­get mel­lan Iran och Irak och un­der en isla­mis­tisk re­gim, men än­då vi­sa­des pro­fes­sor Balt­ha­zar, Bam­se och Al­fons Åberg på tv. Så egent­li­gen har vi vux­it upp un­der sam­ma kul­tu­rel­la pre­fe­ren­ser.

Lyck­önsk­ning­ar

Den 1 feb­ru­a­ri till­trä­der hon sin nya tjänst som chef för Kal­mar Konst­mu­se­um.

Vad vill du sä­ga till din ef­ter­trä­da­re?

– Grat­tis, det här är ett av de ro­li­gas­te och mest sti­mu­le­ran­de jobb en kan ha.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON/ARKIV

GRA­TIS. Ma­ra­bou­par­kens konst­hall har nu­me­ra fri en­tré. Det glä­der konst­halls­che­fen Bet­ti­na Pe­hrs­son, här till­sam­mans med Ari­an­na Bom­mar­co in­för ti­di­ga­re ut­ställ­ning­en ”Upp­hovs­man­nen är en kvin­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.