Am­ne­sti för hand­gra­na­ter har in­letts

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ti­di­ga­re i år ge­nom­för­de po­li­sen en na­tio­nell am­ne­sti för skjut­va­pen. Nu in­leds den förs­ta na­tio­nel­la am­ne­stin för ex­plo­si­va äm­nen.

– Un­der va­pe­n­am­ne­stin fick vi in en mängd va­pen som ris­ke­ra­de att ham­na i fel hän­der, nu vill vi gö­ra ett för­sök med ex­plo­si­va äm­nen. För­hopp­ning­en är att få in spräng­me­del som ris­ke­rar att ham­na i fel hän­der, sä­ger Man­ne Jöns­son vid po­li­sen.

De se­nas­te åren har det bli­vit allt van­li­ga­re med oli­ka ty­per av spräng­va­pen i kri­mi­nel­la gäng. Of­ta rör det sig om hand­gra­na­ter im­por­te­ra­de från Bal­kan.

Av lo­gis­ka skäl ska man in­te kom­ma in till po­lis­sta­tio­nen med nå­got. Den som vill gö­ra sig av med spräng­va­pen el­ler ex­plo­si­va äm­nen ska ringa 114 14.

FOTO: PER BRANDT

RUSTAS. Karl­bergs sta­tion re­no­ve­ras för att va­ra i bra skick den dag det be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.