Spjut­kas­ta­ren till­baks om en må­nad

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Den som no­te­rat att sta­tyn Spjut­kas­ta­ren in­te står på sin soc­kel vid sim­hal­len, be­hö­ver in­te oroa sig. Det är ba­ra stads­mil­jö- och ser­vice­för­valt­ning­en som ta­git in ho­nom.

– För att in­te ris­ke­ra att ska­da ho­nom. Vi hål­ler på med mark­ar­be­ten, för att det ska bli bätt­re och snyg­ga­re, sä­ger för­valt­nings­che­fen Fredrik Härdén.

Vin­tern 2015 upp­märk­sam­ma­des att nå­gon klätt Spjut­kas­ta­ren i vir­ka­de kal­song­er. Nu kom­mer han till­baks se­nast in­om en må­nad. Ska ni fi­ra det på nå­got så­dant sätt? – Ha­ha, nej, det är ett konst­verk som är tänkt att se ut som det gör ut­an till­be­hör, sä­ger Fredrik Härdén.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

NE­RE. Spjut­kas­ta­ren togs ned i slu­tet av sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.