UPP­DRAG: FÖR­SVA­RA VÅ­RA SKYDDSOBJEKT

Se­nas­te vec­kan har mi­li­täröv­ning­en i stads­mil­jö på­gått på fle­ra plat­ser i Stock­holms län. Här vak­tar en ”Quick Re­ac­tion For­ce” Po­lis­hög­sko­lans söd­ra en­tré.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Centralt, re­a­lis­tiskt och verk­lig­hets­tro­get. För­ra vec­kan hölls en stor militärövning på po­lis­hög­sko­lan för att öva fi­ent­ligt an­grepp på hu­vud­sta­den.

Det rå­der fin­ge­rat skym­nings­lä­ge i Stock­holm. Allt­så mel­lan­ting­et mel­lan fred och ofred. För­ra vec­kan på­gick öv­ning­en ”Ter­mi­nus 18” på mi­litär­mar­ken i Sö­ren­torp, plus fy­ra and­ra plat­ser i Stock­holm.

– Vå­ra hem­värns­för­band övas i att skyd­da och be­va­ra sam­hällsvik­ti­ga funk­tio­ner och in­fra­struk­tur, be­rät­tar Jo­a­kim Wick­ström som är re­kry­te­rings­ko­or­di­na­tor på Liv­gar­det som hål­ler i öv­ning­en.

– Vi vill öva så re­a­lis­tiskt som möj­ligt, där­för är vi här och på and­ra cen­tra­la plat­ser i Stock­holm. Kol­le­gan Jens Nor­din: – Det är svårt att fin­ge­ra strid i stads­mil­jö (SIB), det är vik­tigt för oss att öva verk­lig­hets­tro­get, sä­ger fän­rik Jens Nor­din som är in­for­ma­tions­be­fäl för övan­de Tæ­li­e­hus HV Ba­tal­jon.

– Men vi övar ald­rig på de plat­ser­na där vi har skar­pa skyddsobjekt, men snar­likt. Drygt 150 på po­lis­sko­lan Drygt 400 sol­da­ter var med, varav drygt 150 var på po­lis­sko­lan. Näs­tan al­la var från Tæ­li­e­hus hem­värns­ba­tal­jon. En del be­fann sig i på sta­ben vid gam­la of­fi­cers­mäs­sen, me­dan mer­par­ten låg ute i fält på det gam­la mi­li­tär­om­rå­det.

En av sol­da­ter­na är PerOlov Bäck­ström som låg i värn ut­an­för sta­ben.

– Det hän­der sa­ker he­la ti­den. Det pri­mä­ra är att skyd­da ob­jek­ten på om­rå­det me­dan ” kri­get” he­la ti­den på­går, sä­ger Bäck­ström som an­nars kom­mer från upp­länds­ka Har­bo.

Un­der öv­nings­vec­kan i Sol­na, på grän­sen till Sol­len­tu­na, gör han al­la si­na sex år­li­ga dygn som be­hövs för att upp­rätt­hål­la sta­tus som hem­värns­sol­dat.

– Det är väl­digt vik­tigt att öva, man blir lätt ring­ros­tig. Så det gäl­ler att öva den lil­la tid vi har. Jag tyc­ker det är ro­ligt att va­ra här och jag får ut nå­got av det och man lär sig. Var­för är du med? – Man gör nå­got för sam- häl­let och det­ta är mitt sätt att bi­stå.

Det finns runt 22 500 sol­da­ter i hem­vär­net idag och de övar mel­lan 4 och 13 da­gar om året. Bätt­re ryk­te Det nå­got säm­re ryk­tet, med gubb­stäm­pel och ål­der­sti­gen ut­rust­ning, som ti­di­ga­re fanns är nu­me­ra bor­ta me­nar Nor­din.

– Jag har va­rit med i 20 år och upp­le­ver att ryk­tet är myc­ket bätt­re idag. Då var det mer gla­da ama­tö­rer, idag myc­ket proff­si­ga­re. Fle­ra ut­lands­ve­te­ra­ner är till ex­em­pel med i hem­vär­net, sä­ger han. Fi­nal på lör­da­gen Un­der be­sö­ket ut­spe­la­de sig ett krigs­sce­na­rio vid söd­ra grin­den där en hot­full man för­sök­te ta sig in på om­rå­det. Da­gen ef­ter sker själ­va cre­scen­dot och b-styr­kan på 23 man gör sitt bäs­ta för att stäl­la till re­jält med ore­da.

– Det är vik­tigt att kun­na öva i sin be­fatt­ning och verk­lig­hets­tro­get, sä­ger Jo­a­kim Wick­ström. Det kom­mer hän­da myc­ket sa­ker i ”stan” på lör­da­gen.

Jag har va­rit med i 20 år och upp­le­ver att ryk­tet är myc­ket bätt­re i dag. Då var det mer gla­da ama­tö­rer, idag myc­ket proff­si­ga­re.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

Bygg­na­der­na på po­lis­hög­sko­lan skyd­da­des av sol­da­ter. Bå­de syn­li­ga och göm­da. VÄRN.

Per-Olov Bäck­ström, med sin AK4, gör sex hem­värns­dygn per år. Al­la årets gjor­de han i Sol­na för­ra vec­kan. SEX.

En dryg vec­ka på­gick ”Ter­mi­nus 18” i Stock­holm. VEC­KA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.