C och L stop­pa­de M-ären­de – för­vir­rar MP och KD

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na åter­re­mit­te­ra­de ett LOV-ären­de som det M-led­da sty­ret dri­vit ige­nom, un­der går­da­gens full­mäk­ti­ge­mö­te. MP och KD und­ra­de vad de höll på med.

Nå­got nytt sty­re blev det in­te på mån­dags­kväl­lens kom­mun­full­mäk­ti­ge. Cen­ter­par­ti­et, Li­be­ra­ler­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na yr­ka­de på bord­lägg­ning.

Op­po­si­tions­rå­det Jesper Wiklund ( V) tyck­te att det var än­nu mer pin­samt än för­ra vec­kan, att man in­te har kun­nat för­hand­la fram ett för­slag.

– Jag tyc­ker att det är väl­digt be­klag­ligt och jag tror att det drab­bar sund­by­ber­gar­nas syn på oss för­tro­en­de­val­da ne­ga­tivt. Det är en hemskt olyck­lig si­tu­a­tion och jag ha­de öns­kat att vi ha­de kun­nat lö­sa det an­norlun­da, sa han i ta­lar­sto­len.

Där­ef­ter yr­ka­de kom­mu­nal­rå­det Jo­han Storå­kers (L) på åter­re­miss av in­fö­ran­det av LOV in­om so­ci­al- och ar-

bets­mark­nads­nämn­dens om­rå­de.

– För oss li­be­ra­ler är val­fri­het väl­digt vik­tigt. Men det är ett oklart lä­ge kring vil­ka som ska sty­ra framö­ver, sa han. Yr­ka­de på åter­re­miss Cen­ter­par­ti­ets kom­mu­nal­råd Stefan Berg­ström in­stäm­de med ”den go­de li­be­ra­len” och yr­ka­de även han på åter­re­miss.

Bå­de Mil­jö­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na ifrå­ga­sat­te det­ta. Grupple­da­ren An­ni­ka Hir­vo­nen Falk (MP) und­ra­de var­för man vil­le åter­re­mit­te­ra ett ären­de som re­dan är be­rett och om man i så fall vill gö­ra änd­ring­ar i det.

– Vad Storå­kers tyc­ker kom­mer in­te för­änd­ras oav­sett sty­re; man­da­ten i kom­mun­full­mäk­ti­ge kom­mer att va­ra de­sam­ma, sa Mar­cus Jons­son (KD).

So­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de, Jo­se­fin Mal­mqvist (M), vill se mest kva­li­tet per skat­tek­ro­na och yr­ka­de på bi­fall. Ef­ter att LOV in­för­des i hem­tjäns­ten 2012 har kom­mu­nen sett vil­ken kost­nads­ni­vå den eg­na verk­sam­he­ten lig­ger på, en­ligt Ma­ria Boh­man Kreij (KD).

Pe­ter Schil­ling (S) yr­ka­de på åter­re­miss. Ve­ro­ni­ca Kall­lan­der ( V) an­ser att in­fö­ran­det en­dast görs av ide­o­lo­gis­ka skäl:

– Bru­kar­rö­rel­sen har ald­rig lyft frågan om val­fri­het.

Nå­got be­slut i frågan blev det in­te.

FO­TO: ULRICA ANDERSSON

Sund­by­berg har än­nu ing­et be­slut om vem som ska sty­ra un­der man­dat­pe­ri­o­den. DRÖJER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.