Bio på Bri­stol – ef­ter 40 år

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

fes­ti­va­ler. Men dröm­men har he­la ti­den va­rit att kun­na vi­sa film hem­ma i Sum­pan. Vi bör­ja­de fak­tiskt pra­ta om det här re­dan när vi stu­de­ra­de film­ve­ten­skap för 15 år se­dan, sä­ger Anna-Lena Ar­re­born.

För två år se­dan bil­da­des för­e­ning­en med ett en­da mål: att gö­ra Bri­stol till en fun­ge­ran­de kvar­ters­bi­o­graf. Nu ska för­e­ning­en de­la den an­ri­ka lo­ka­len med Te­a­ter SAT: s verk­sam­het.

Un­der stor­hets­ti­den var Bri­stol en stor bi­o­graf med över 400 plat­ser.

– Nu är det ju en te­a­ter­sa­long, men vi hop­pas få in åt­minsto­ne 150 per­so­ner, sä­ger Anna-Lena Ar­re­born.

Det kom­mer in­te att säl­jas någ­ra lö­sa bil­jet­ter. I stäl­let blir kö­per man ett med­lem­skap till fy­ra fil­mer för 100 kro­nor el­ler 180 kro­nor för sä­song­ens åt­ta vis­ning­ar.

I ons­dags var det allt­så pre­miär med den eng­els­ka svar­ta ko­me­din ” The Par­ty” från 2017. Li­te se­na­re vi­sa­des Wes An­ders­sons ” Is­le of Dogs” som ha­de kom upp på bi­o­gra­fer­na ti­di­ga­re i år.

An­ne- Lena Ar­re­borns egen fa­vo­rit på pro­gram­met dy­ker upp den 5 de­cem­ber, det fins­ka dra­mat ” Litt­le Wing” från 2016.

– Jag är väl­digt för­tjust i finsk film, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.