Löv­blå­sar­nas hög­sä­song

Vi i Sundbyberg - - TYCK OM! -

att gå ut och ta en pro­me­nad och lyss­na på löv­blå­sar­na! De­ras bröl hör­des vi­da om­kring. Men den som in­te kun­de ta en pro­me­nad be­höv­de in­te för­tviv­la – de kun­de sit­ta i var­dags­rum­met i lugn och ro och lyss­na på löv­blå­sar­na där­i­från, ty de hör­des näs­tan li­ka bra in­om­hus som ut­om­hus. Och man kun­de gläd­jas he­la da­gen åt de­ras låt, från kl. 9 på mor­go­nen till ef­ter halv fy­ra på ef­ter­mid­da­gen, ut­an up­pe­håll!

I vå­ras ha­de man även det sto­ra nö­jet att få hö­ra dem vid et­ti­den på nat­ten. För att in­te ta­la om som­ma­ren, när man fick nju­ta näs­tan var­je lör­dag 7 tim­mar i sträck där jag bor! Men hös­ten är för­stås den sto­ra höjd­punk­ten, då al­la lö­ven fal­lit. Då hörs de uni­sont över he­la sta­den, i ett en­da stort syn­kro­ni­se­rat bröl, som över­rös­tar allt.

Vil­ken un­der­bar upp­fin­ning löv­blå­sa­ren är. Vi mås­te ge No­bel­pri­set åt den som upp­fann den, och till kom­mu­nen, som an­vän­der den så fli­tigt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.