Dra­get som ger nytt sty­re egen ma­jo­ri­tet

Ef­ter näs­tan två må­na­ders för­hand­ling­ar står det klart: Sund­by­berg får ett nytt sty­re. Un­der de kom­man­de fy­ra åren ska en ko­a­li­tion med S, L och C le­da kom­mu­nen.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­[email protected]­rekt­press.se

Nu står det klart att S, L och C ska le­da kom­mu­nen. Och med en ”val­tek­nisk sam­ver­kan” med V har ko­a­li­tio­nen ma­jo­ri­tet i kom­mun­sty­rel­sen och nämn­der­na.

NÄMN­DER. En ”val­tek­nisk sam­ver­kan” i nämn­der­na

Be­ske­det för­ra fre­da­gen fick åt­skil­li­ga att hö­ja på ögon­bry­nen. Den sit­tan­de ma­jo­ri­te­ten be­stå­en­de av al­li­ans­par­ti­er­na M, KD, L och C samt MP gick till­sam­mans fram­åt i va­let och fick över 50 pro­cent av rös­ter­na.

De 32 man­da­ten räck­te till en ma­jo­ri­tet av full­mäk­ti­ges 61 plat­ser.

Men i stäl­let för att sty­ra vi­da­re i en sä­ker ma­jo­ri­tet val­de C och L att kli­va av och i stäl­let bil­da ett mi­no­ri­tets­sty­re med S som fram­för allt får för­li­ta sig på stöd från Väns­ter­par­ti­et.

– Vi gjor­de en noggrann ana­lys. Det är så här vi får mest ge­nom­slag för vår politik, sä­ger Jo­han Storå­kers, kom­mu­nal­råd och grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na. Ska byg­ga nya Ör­by­sko­lan

Cen­ter­par­ti­ets grupple­da­re Ste­fan Berg­ström är in­ne på sam­ma lin­je:

– Vi har tit­tat på var vi får mest ge­nom­slag för vår politik, sä­ger han.

Någ­ra ut­gångs­punk­ter i det nya sty­rets över­ens­kom­mel­se.

Kom­mu­nen ska byg­ga och äga nya Ör­by­sko­lan. Re­ser­va­tet vid Löt­sjön ut­vid­gas. För­val­ta­ren får en stör­re roll i ut­veck­ling­en av Sund­by­berg.

– För­val­ta­ren ska ut­veck­las, in­te av­veck­las, sä­ger so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re Peter Shil­ling.

Nå­got for­mellt po­li­tiskt sam­ar­be­te med Väns­ter­par­ti­et blir det in­te. Det skul­le de två mit­ten­par­ti­er­na ald­rig ha ac­cep­te­rat. Där­e­mot kom­mer en så kal­lad ”val­tek­nisk sam­ver­kan” med Väns­ter­par­ti­et ga­ran­te­ra S, L och C ma­jo­ri­tet i kom­mun­sty­rel­sen och nämn­der­na. Sän­ker in­komst­kra­ven

Även i full­mäk­ti­ge får Väns­ter­par­ti­et en av­gö­ran­de roll. Det krävs tro­ligt­vis sju Väns­ter p ar­tis­tis­ka rös­ter för att det nya sty­rets ska kun­na få ige­nom sin bud­get i de­cem­ber.

– Vi är mer in­tres­se­ra­de av in­syn och in­fly­tan­de än oli­ka ord­fö­ran­de­pos­ter, sä­ger par­ti­ets grupple­da­re Jesper Wik­ström.

Bland an­nat kräver Väns­ter­par­ti­et att kom­mu­nens fas­tig­hets­bo­lag För­val­ta­ren sän­ker in­komst­kra­ven för att få ett första­hands­kon­trakt.

– Även för­sörj­nings­stöd ska räknas som in­komst, sä­ger Jesper Wiklund som ut­lo­var en tilläggs­lis­ta till det nya sty­rets bud­get.

Vi är mer in­tres­se­ra­de av in­syn och in­fly­tan­de än oli­ka ord­fö­ran­de­pos­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.