Allt klart för skid­spår i Sund­by­berg – ut­om ky­lan

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

För förs­ta gång­en på 15 år ser det ut att kun­na bli ett konst­gjort skid­spår i Sund­by­berg. Med hjälp av en in­hyrd snö­ka­non ska snö till­ver­kas till en skid­lek­plats i Ur­svik. Nu sak­nas ba­ra ky­lan. I bör­jan på 2000-ta­let fanns det konst­snö­spår i Ur­svik, strax ovan­för fot­bolls­pla­nen. Det var SIK ski­dor som drev pro­jek­tet, men det spå­ret kräv­de myc­ket jobb och där­för la­des det ner.

I stäl­let har SIK se­dan nio år till­ba­ka ar­be­tat till­sam­mans med Tä­by om konst­snö­spå­ret som i dag lig­ger på Ar­ninge golf­ba­na.

Pa­ral­lellt har skid­klub­ben ar­be­tat med Sund­by­bergs kom­mu­nen för att få igång en an­lägg­ning på hem­ma­plan.

Det finns ett ut­kast till en fri­lufts­plan i Sund­by­berg och ut­i­från den har det dis­ku­te­rats kring att kun­na pro­du­ce­ra konst­snö även här. Dis­kus­sio­ner­na har gått trögt fram till för ett år se­dan.

Men nu har det skett ett ge­nom­brott.

– Vi har pra­tat länge om vad det finns för möj­lig­he­ter in­om fri­tids­pla­nen till ett konst­snö­spår. Vi har haft en bra di­a­log med id­rottsen­he­ten och nu hit­tat en bra lös­ning, be­rät­tar Henrik Ahn­brink som är vice ord­fö­ran­de i SIK ski­dor och dri­van­de i pro­jek­tet. Skid­lek­plats blev lös­ning­en

Lös­ning­en blev en am­bi­tion att ska­pa yt­ter­li­ga­re en så kal­lad spon­tan ak­ti­vi­tet­s­y­ta. Kom­mu­nen har till ex­em­pel lik­nan­de pro­jekt in­om parkour, fotboll och en isy­ta.

– Så var­för in­te fixa en skid­lek­plats här ock­så? Ett sätt att spon­tant kun­na pro­va på yt­ter­li­ga­re id­rot­ter i Sund­by­berg. Det blev in­gång­en, fort­sät­ter Ahn­brink.

Sagt och gjort. Det fanns dock in­te bud­get för någ­ra stör­re in­ve­ste­ring­ar, men en snö­ka­non har hyrts in. Un­der hös­ten drogs el fram ne­re vid Mi­lot, Ur­svik. I tis­dags prov­kör­des ka­no­nen och en ut­bild­ning hölls.

Kom­mu­nen kom­mer att skö­ta drif­ten och SIK kom­mer att hjäl­pa till i mån av tid. Det finns idag till­gång till ma­ski­ner för pre­pa­re­ring. Även en pist­ma­skin som kom­mer att hy­ras ( un­der upp­hand­ling) per tim­me när det blir ak­tu­ellt.

Be­lys­ning finns från el­ljus­spå­ret och SIK har även por­tab­la mas­ter med led-lam­por att till­han­da­hål­la.

– Det här är nå­got vi i klub­ben drömt om länge och det­ta är ett jät­te­fram­steg. En bra möj­lig­het för vå­ra yng­re åka­re att kun­na trä­na på hem­ma­plan och för att få nya med­lem­mar. Men skid­spå­ret är in­te ba­ra för SIK ut­an även för sko­lor och al­la ung­do­mar som vill tes­ta ski­dor.

– Får vi ba­ra mi­nus­gra­der en läng­re tid så kan vi kom­ma igång. Förhoppningsvis i de­cem­ber.

En bra möj­lig­het för vå­ra yng­re att trä­na på hem­ma­plan och för att få nya med­lem­mar. Men skid­spå­ret är in­te ba­ra för SIK ut­an även för sko­lor och al­la ung­do­mar som vill tes­ta ski­dor.

Kom­mu­nen skö­ter drif­ten

FO­TO: PRIVAT

IN­HYRD. En snö­ka­non är in­hyrd och står på plats ne­re vid Mi­lot, Ur­svik. Nu be­hövs ba­ra ky­la för att det ska bli konst­snö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.