Tv-spels­ba­rer allt mer pop­pis

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Att han öpp­na­de ba­ren grun­da­de sig i det eg­na in­tres­set för tv-spel.

– Jag var trött på spel­för­e­ning­ar och så­dant, och fick så dök den här idén upp. Från bör­jan var det nåt jag släng­de ur mig till kom­pi­sar; ”jag ska star­ta en bar!”, till slut blev det kon­kret. Till slut tänk­te jag att det får bä­ra el­ler bris­ta, ski­ter det sig är det ba­ra peng­ar, sä­ger Alex Alucard och skrat­tar.

Än så länge har det gått bra, han upp­le­ver att be­sö- ka­ran­ta­let sta­digt väx­er med en mix av stam­mi­sar och stör­re säll­skap så som sven­sex­or el­ler dy­likt. Sam­ti­digt är det en mer blan­dad de­mo­gra­fi hos gäs­ter­na än man kanske kan tro. De rik­tigt avan­ce­ra­de ge­ek­sen ute­blir of­tast.

– 95 pro­cent är ”van­ligt folk” och in­te långt ifrån hälf­ten är tje­jer. Det är ju ett so­ci­alt spe­lan­de här, de rik­ti­ga nör­dar­na stan­nar nog hem­ma och vill spe­la där i lugn och ro, sä­ger Alex Alucard.

När det kom­mer till mat och dryck sat­sar man på ham­bur­ga­re, öl och drin­kar döp­ta ef­ter klas­sis­ka tv-spels­fe­no­men.

Bar­ten­dern Måns Win­ner­by upp­le­ver att folk be­ter sig nå­got an­norlun­da än på de and­ra stäl­len på bar­ga­tor­nas Sö­der­malm där N3rds är be­lä­get.

– Folk dric­ker väl­digt lång­samt och det är of­ta för­fest­stäm­ning här, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.