Svart­gult guld till Riss­ne­duo

Vi i Sundbyberg - - SPORT -

En av fram­gångs­fak­to­rer­na var ett ram­starkt svart­gult för­svar, där Riss­negrab­ben Alexander Mi­lo­se­vic va­rit en vik­tig pjäs. 26-åring­en kom hem från proffsspel, till klub­ben han slog ige­nom i, med ett mål: vin­na SM-gul­det.

– Jag har lagt en stor press på mig själv, att nu när jag kom hem så skul­le det bli guld och ing­et an­nat. Ha­de vi in­te vun­nit guld ha­de det här året känts li­te bort­kas­tat, sä­ger mittbacken till Fot­boll­s­ka­na­len.

Och på sön­da­gen säk­ra­de Gna­get förstap­lat­sen i all­svens­kan. Vis­ser­li­gen bjöd de in två­an IFK Norr­kö­ping till ett guld­ra­ce i slut­tam­pen men AIK vi­sa­de styr­ka och tog gul­det ef­ter 1–0 i Kal­mar. Två pin­nar fö­re Pe­king.

– Det är svårt att sät­ta ord på det nu, men om någ­ra da­gar tror jag att det kom­mer läg­ga sig. Det här har va­rit en dröm för mig.

– Jag har vän­ner som har på­mint mig he­la ti­den om det här och det kanske är po­si­tivt att vi har så många Stock­holms­grab­bar i la­get men när det bör­jat het­ta till så har det ock­så bli­vit mer press på oss att ta hem gul­det.

To­talt spe­la­de Mi­lo­se­vic 26 mat­cher i se­ri­e­vin­na­rens back­lin­je i år. Nu åter­står det att se om han blir kvar då hans kon­trakt går ut se­na­re i vin­ter.

I la­get åter­fanns dess­utom Ste­fan Sil­va. Även han kom till AIK till den­na sä­song från spel i Ita­li­en. Dock blev sä­song­en in­te rik­tigt som den 28-åri­ga an­fal­la­ren från Riss­ne tänkt sig. Dels har han va­rit en del ska­dad, dels har kon­kur­rens som spets va­rit sten­hård.

Det blev till slut sex mat­cher, varav en från start, och ett mål. I sista mat­chen fick han gö­ra ett in­hopp (79:e) och fick så­le­des va­ra på plan när gul­det säk­ra­des.

Den se­nas­te fot­bolls­spe­la­ren från Sum­pan som tog SM-guld, in­nan Riss­ne­du­on, var Ste­fan Rehn. Den idag 52-åri­ga sund­by­ber­ga­ren tog to­talt sex guld, varav det se­nas­te kom 2002 med Djur­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.