Världs­re­kord – men ing­en VM-me­dalj

Vi i Sundbyberg - - SPORT -

världs­re­kord i bänk­press och för­sö­ka ta en VM-me­dalj.

– Det blev en av dem i al­la fall, sä­ger styr­kelyf­ta­ren.

Ja, Alex vi­sa­de ing­en stör­re re­spekt i sin se­ni­or­de­but på VM. Ef­ter 322,5 kg i knä­böj och i pa­rad­gre­nen bänk­press upp­fyll­de han en av si­na mål: världs­re­kor­det.

Med si­na 245,5 blev det nytt re­kord för se­ni­or 74 ki­lo.

– Jag viss­te att jag kun­de så jag är in­te så för­vå­nad än­då. Det kän­des skönt att få det of­fi­ci­ellt.

I det av­slu­tan­de mo­men­tet – marklyft – kör­de Alex sä­kert. En norr­man var när­mas­te kon­kur­ren­ten om bron­set och STK:aren lyf­te 300 kg re­la­tivt en­kelt. Men det skul­le be­hövts li­te till.

– Vi var li­te kon­ser­va­ti­va kring vikt­va­len, men det såg sä­kert ut in­för tred­je än­då. Men då tog norr­man­nen 328,5 i sista lyf­tet, vil­ket var världs­re­kord.

Det in­ne­bar brons till Nor­ge men 0,5 (!) kg mar­gi­nal. Eriks­son blev snöp­ligt fy­ra.

– Jag är bå­de nöjd och be­svi­ken på sam­ma gång. Jag är nöjd över mi­na lyft men det ha­de nog va­rit bätt­re med en mer of­fen­siv stra­te­gi. Oav­sett var det väl­digt kul att slå världs­re­kor­det.

För Alex sam­bo Ma­til­da Vil­mar, 22, blev det en sjun­de­plats i 63-ki­los­klas­sen. Mot över­lag äld­re lyf­ta­re slog ju­ni­o­ren till med tre nya per­son­bäs­ta och två höj­ning­ar av si­na be­fint­li­ga världs- och Eu­ro­pa­re­kord.

– Det var jät­te­kul att täv­la i ett se­ni­or- VM och jag är nöjd att bli sjua. Jag kän­de ing­en press ut­an var mest där för att nju­ta, sä­ger Ma­til­da som även hon täv­lar för STK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.