Är 600 kro­nor rim­ligt för en fel­par­ke­rad bil?

Vi i Sundbyberg - - TYCK OM! -

in­trätt och det är nå­gon form av skör­de­fest hos kom­mu­nen. Vin­ter­tids­städ­ning­en av ga­tor­na har på­bör­jats och näs­tan samt­li­ga ga­tor skall ut­rym­mas en gång i vec­kan (för plog­ning av snö?)

Det­ta på­minns Sund­by­bergs­bor­na om ge­nom plåg­samt höga par­ke­rings­bö­ter som de­las ut friskt, sär­skilt friskt un­der no­vem­ber må­nad när många har glömt bort det­ta ef­ter ett ”fritt” som­mar­halv­år där man in­te be­hö­ver tän­ka på det­ta.

I år var jag själv på aler­ten och tänk­te att ”nu skall jag min­sann hål­la koll på par­ke­ring­ar och ti­der! I år skall jag in­te till­hö­ra dem som drab­bas av bö­ter för vins­ter­städ­ning­en!” Men ack så fel jag ha­de! Idag på mor­go­nen när jag gick för att par­ke­ra om bi­len, så satt lap­pen där på fram­ru­tan. Pro­ble­met? Jag ha­de tänkt flyt­ta bi­len in­nan kloc­kan 10 på mor­go­nen, ef­tersom det var den tid som stod högst upp på skyl­ten (zon C, där par­ke­ring­en kos­tar mel­lan kloc­kan 10 och 19), och in­te den tid som stod li­te läng­re ner, att ut­rym­ning­en gäl­ler mel­lan kl 08 och 16. Det kos­ta­de mig 600 kro­nor. Och visst, jag kan ju in­te ar­gu­men­te­ra emot. Jag har ju gjort up­pen­bart fel. Det står ju hur tyd­ligt som helst.

Det mot­sva­rar par­ke­rings­av­gif­ten för två he­la må­na­der, om man har bo­en­de­par­ke­ring. Det kan in­te va­ra rim­ligt. Det är ju knap­past så att jag (el­ler al­la and­ra som drab­bas) för­sökt par­ke­ra fel med flit.

Dess­utom, med 7 gra­der ute, så kom­mer det knap­past fram­fö­ras nå­gon vik­tig snö­plog på ga­tan idag. Vill man sän­da en sig­nal om att man par­ke­rat fel, så räc­ker det all­de­les ut­märkt med en av­se­värt läg­re sum­ma.

Par­ke­rings­bö­ter är det ing­en som tyc­ker om än­då. Och an­de­len mil­jar­dä­rer som par­ke­rar si­na dy­ra sport­bi­lar till hö­ger och väns­ter ut­an att tän­ka på par­ke­rings­bö­ter för att det för dem är små­peng­ar, mås­te väl an­ses va­ra låg? Nej, det här är ab­surt. Hur för­kla­rar Sund­by­bergs stad rim­lig­he­ten i det­ta? Jag är nog in­te en­sam om att und­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.