Mor­den kan va­ra hämndak­tion

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­[email protected]­rekt­press.se

Dub­bel­mor­det i Hal­lon­ber­gen kan ha va­rit en hämndak­tion i en på­gåen­de gängupp­gö­rel­se. De två män­nen som sköts till döds på Skid­bac­ken kom in­te från stads­de­len.

Det är oklart var­för de två män­nen som sköts till döds på Skid­bac­ken i mån­dags kväll be­fann sig i Hal­lon­ber­gen. En­ligt fle­ra upp­gif­ter ska en av män­nen ha till­hört en kri­mi­nell grupp från Stock­holms söd­ra för­or­ter.

Den 4 no­vem­ber blev med­lem­mar i grup­pen be­skjut­na i Hag­sät­ra. Två per­so­ner skott­ska­da­des. Även då flyd­de gär­nings­män­nen på en mo­ped. Po­li­sen vill in­te ut­ta­la sig om vad som kan lig­ga bakom döds­skjut­ning­en i Hal­lon­ber­gen.

– Vi har ge­nom­fört en tek­nisk un­der­sök­ning som ska ut­vär­de­ras och för­hör oli­ka per­so­ner. Så myc­ket mer kan vi in­te be­rät­ta just nu, sä­ger po­li­sens pressta­les­man Per Fahl­ström. Många skott

De två skju­ta män­nen upp­ges va­ra i 20-års­ål­dern. Vitt­nesupp­gif­ter ta­lar om att det av­los­sa­des sju-åt­ta skott mot män­nens hyr­bil. And­ra vitt­nen be­rät­tar om när­ma­re 30 skott un­der kort tid, vil­ket i så fall ta­lar för att gär­nings­män­nen an­vän­de ett el­ler fle­ra au­to­mat­va­pen.

– Det är ingen­ting jag kan kom­men­te­ra, sä­ger Per Fahl­ström. På plats i Hal­lon­ber­gen

I vec­kan har per­so­nal från det lo­ka­la po­lis­om­rå­det va­rit på plats i Hal­lon­ber­gen för att ta­la med per­so­ner som kan ha sett nå­got av­vi­kan­de.

– Det är en all­var­lig hän­del­se när två män­ni­skor av­li­der ef­ter att ha bli­vit skjut­na. Vi har haft en viss ned­gång när det gäl­ler skjut­ning­ar i Stock­holm un­der 2018 men skjut­ning­ar­na går i vå­gor. Vi lu­tar oss in­te till­ba­ka, tvärtom är vår an­sträng­ning att hål­la ne­re skjut­ning­ar, mins­ka vål­det, be­slag­ta va­pen och lag­fö­ra dem som be­går brott fort­satt li­ka stor, sä­ger Erik Widstrand, po­lis­mäs­ta­re och kom­men­de­rings­chef i re­gi­o­nens sär­skil­da hän­del­se Max, i ett press­med­de­lan­de.

Vid den­na tid­nings press­lägg­ning­ar än­nu ha­de ing­en miss­tänk­ta gri­pits.

FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG

SKOT­TEN. Här sköts det två män­nen. Ba­ra någ­ra me­ter där­i­från lig­ger en för­sko­la, men al­la bar­nen ha­de gått hem för da­gen när skjut­ning­en in­träf­fa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.