VAD KAN DEN HÄR SEN­SORN GÖ­RA FÖR DIG?

Det här är ing­en van­lig Rö­rel­se­sen­sor, det är en Trygg­hem­ma-sen­sor!

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG -

en har näm­li­gen fle­ra funk­tio­ner. Var­för in­te lå­ta den väc­ka hu­set när du själv vak­nar, tän­da be­lys­ning, sät­ta på mu­sik och star­ta kaf­fe­bryg­ga­ren? El­ler tän­da led­be­lys­ning om du sti­ger upp på nat­ten? Den har ock­så funk­tio­nen att lar­ma om ing­en har rört sig in­om ett för­ut­be­stämt tidsin­ter­vall, för att upp­märk­sam­ma att en per­son t. ex. har fal­lit om­kull och in­te kan re­sa sig upp. Den mä­ter även tem­pe­ra­tur och ljus­styr­ka, och kan t. ex. ak­ti­ve­ra en fläkt om rum­met blir för varmt, el­ler an­pas­sa be­lys­ning­en ef­ter dags­lju­set. Och till­sam­mans med en dörr­sen­sor kan du ha upp­sikt om en an­hö­rig verk­li­gen har gått ut och in­te ba­ra öpp­nat dör­ren, el­ler ock­så kan du kän­na dig trygg i vetska­pen om att bar­nen kom­mit hem. Men hur kan den gö­ra allt det här? Jo, det är vår

Trygg­hem­ma-tjänst som kopp­lar sam­man sen­so­rer­na så att de ta­lar med varand­ra, via en cen­tra­len­het: bred­band/smal­bands­box­en – hjär­tat i ditt smar­ta hem! Så följ med på vår stads­näts­re­sa där vi för­kla­rar hur vå­ra Trygg­hem­ma-sen­so­rer kan hjäl­pa dig att ska­pa en tryg­ga­re och be­kvä­ma­re var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.