Lär kän­na John Carls­son

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Nu har al­la Sund­by­bergs­bor möj­lig­het att stif­ta be­kant­skap med John Carls­sons konst­när­skap.

John Carl­son (1896–1979) var en folk­kär konst­när som bod­de och ar­be­ta­de i Sund­by­berg från 1950-ta­let fram till sin död.

Ut­ställ­ning­ar­na har ini­ti­e­rats av Sund­by­bergs stad in­om ra­men av Kul­tur­arv­så­ret 2018 och på­går till och med 1 januari.

Till och med den 1 januari vi­sas oli­ka utställningar med John Carls­sons verk på Gal­le­ri Sig­na­len, Es­pla­na­den 10, Allak­ti­vi­tets­hu­set, Stu­re­ga­tan 10, Sund­by­bergs Stads­mu­se­um, Freds­ga­tan 4, Sund­by­berg­s­kyr­kan, Ro­seng­a­tan 15 och Träff­punk­ten Hal­lon­ber­gen, Löt­sjö­vä­gen 6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.