Oc­ker­hy­ror för vräk­ta ny­an­län­da

16 000 kro­nor i må­na­den för ett osä­kert andra­hands­kon­trakt i Hud­dinge. 30 000 i för­skott för en li­ten lä­gen­het i Riss­ne. En osä­ker andra­hands­mark­nad vän­tar vräk­ta ny­an­län­da.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

16 000 kro­nor i må­na­den för ett osä­kert andra­hands­kon­trakt i Hud­dinge. 30 000 i för­skott för en li­ten lä­gen­het i Riss­ne. Ose­ri­ö­sa andra­hands­ut­hy­ra­re tjä­nar sto­ra peng­ar på ny­an­län­da som vräks.

Re­dan i vå­ras gick de förs­ta kon­trak­ten ut för fle­ra av de ny­an­län­da som pla­ce­rats i Sundbyberg. De till­hör den förs­ta vå­gen av flyk­ting­ar från fram­för allt Sy­ri­en som fick per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd 2016.

De som in­te kun­de ord­na egen bo­stad för­de­la­des i lan­dets kom­mu­ner en­ligt den nya bo­sätt­nings­la­gen. 78 av dem pla­ce­ra­des i Sundbyberg och fick tvåå­ri­ga so­ci­a­la kon­trakt, hu­vud­sak­li­gen i För­val­ta­rens bo­stä­der.

Nu är kon­trak­ten på väg att lö­pa ut – och de ny­an­län­da sägs upp. Fa­mil­jer­na har un­der två år eta­ble­rat sig i Sundbyberg. Många har fått fast jobb, bar­nen går i sko­la och har skaf­fat nya vän­ner.

Flyd­de från Homs

Anas Mu­rad flyd­de från ett sön­der­bom­bat Homs i väst­ra Sy­ri­en till Sve­ri­ge. Ef­ter drygt ett år på en för­lägg­ning i Tors­by i Värm­land fick han per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd och blev 2016 pla­ce­rad i Sundbyberg.

– När jag kom hit sa Sund­by­bergs stad att jag kun­de stan­na he­la li­vet, ba­ra jag skaf­fa­de ett ar­be­te.

Anas Mu­rad plug­ga­de svens­ka och fick ett fast jobb som bas­ketträ­na­re i Båls­ta. I som­ras blev han upp­sagd. Han får inga avi­er läng­re, men fort­sät­ter än­då att be­ta­la in sin hy­ra. Han har bli- vit er­bju­den ett andra­hands­kon­trakt – men då var kra­vet tre må­nads­hy­ror på sam­man­lagt 30 000 kro­nor i för­skott.

– Det är omöj­ligt för mig att få ihop så myc­ket peng­ar.

Många fa­mil­jer som nu sägs upp har mötts av sam­ma tuf­fa be­sked. Det finns inga lä­gen­he­ter – ba­ra andra­hands­kon­trakt. I bäs­ta fall.

Stu­de­rar till lä­ra­re

Je­had Als­hi­ekh och hans fru har bott med fem barn i en två­rum­ma­re på Odal­vä­gen i Riss­ne i ett år. Nu är fa­mil­jen upp­sagd. De yngs­ta bar­nen går i sko­la i Sundbyberg.

– Vi blev er­bjud­na ett andra­hands­kon­trakt i Hud­dinge i ett år. Lä­gen­he­ten skul­le kos­ta 16 000 kro­nor i må­na­den. Det kla­rar in­te vår eko­no­mi.

En en­sam­stå­en­de mam­ma med tre barn be­rät­tar att hon blev upp­sagd re­dan den 1 april.

– Jag fick ett er­bju­dan­de om att hy­ra 50 kvadrat i Riss­ne för 14 000 kr i må­na­den. Så myc­ket peng­ar tjä­nar jag in­te.

Mo­saab Mu­ra­bi­eh och hans fru har tre barn. Mo­saab har fått fast jobb som snic­ka­re och hans fru stu­de­rar på snabbspår för att få svensk lär­ar­be­hö­rig­het. Bar­nen går i sko­la och fa­mil­jen har ro­tat sig i Sundbyberg – nu mås­te man flyt­ta.

– Vi hit­ta­de en lä­gen­het i and­ra hand för 16 000 kro­nor i må­na­den. Det är li­ka myc­ket som jag får ut i lön. När vi kom till Sundbyberg sa man att vi kun­de stan­na ba­ra vi fick fast jobb. Nu har vi det men mås­te än­då flyt­ta.

Ro­land Sjö­lin är ju­rist på Hy­res­gäst­för­e­ning­en. Så här kom­men­te­rar han de höga andra­hands­hy­ror­na.

– Den som hyr i and­ra hand kan krä­va till­ba­ka peng­ar i ef­ter­hand om hy­ran an­ses oskä­lig. Van­ligt­vis får den som har lä­gen­he­ten läg­ga på tio pro­cent för ex­em­pel­vis möble­mang. De­po­si­tio­ner ska man se upp med. Det hän­der of­ta att lä­gen­hets­in­ne­ha­va­ren hit­tar på svep­skäl för att in­te be­ta­la till­ba­ka de­po­si­tio­nen.

Vi blev er­bjud­na ett andra­hands­kon­trakt. Lä­gen­he­ten skul­le kos­ta 16 000 kro­nor i må­na­den. Det kla­rar in­te vår eko­no­mi.

FOTO: LEIF OLDENBURG

DYRT. Mo­saab Mu­ra­bi­eh har fast jobb som snic­ka­re och hans fru är snart fär­dig lä­ra­re. De har er­bju­dits ett andra­hands­kon­trakt på 16 000 kro­nor i må­na­den. ”Det är he­la min lön”, sä­ger Mo­saab.

FOTO: LEIF OLDENBURG

SKO­LA. Pa­til, 7, och Na­din, 10, vill gå kvar i Ör­sko­lan där de har si­na kom­pi­sar.

FOTO: LEIF OLDENBURG

VRÄKT. Anas Mu­rad har ar­be­te och fast in­komst – men ing­en bo­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.