FRAM­TI­DENS KULTURSKAPARE I HALLONBERGEN

Det bör­ja­de med film­klubb och fisk­damm och slu­ta­de sent på kväl­len med di­sco och li­ve­mu­sik. Hallonbergen Li­ve blev en kul­tur­fest för al­la åld­rar.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Det bör­ja­de med film­klubb och fisk­damm och slu­ta­de sent på kväl­len med di­sco och li­ve­mu­sik. Hallonbergen Li­ve blev en kul­tur­fest för al­la åld­rar.

Framåt ef­ter­mid­da­gen i lör­dags var det öp­pet hus på Fri­ti­den där al­la som vil­le kun­de pro­va på att ska­pa en egen di­scolåt. Alex Mo­re­no har ar­be­tat dom dj se­dan 2004 och fanns på plats för att hjäl­pa till.

– Det finns smi­di­ga sätt att ska­pa bra dans­mu­sik. Det be­hö­ver in­te va­ra allt­för kom­pli­ce­rat, sa han och vi­sa­de de sex­å­ri­ga tvil­ling­brö­der­na Cher­no och Mass till rät­ta bland knap­par och vo­lym­kon­trol­ler.

Bå­da två ha­de svårt att sli­ta sig från de blin­kan­de lam­por­na på kon­troll­bor­det.

– Men jag vet in­te om jag vill bli dj. Kanske, sa Cher­no och ru­sa­de vi­da­re till ett an­nat rum där grun­der­na i dan­ce hall lär­des ut.

In­ne i Kul­tur­cent­rum ska­pa­des det fan­ta­si­ful­la verk in i det sista. Mi­ri­am och Sha- had ha­de fullt upp med att må­la klart si­na trä­skulp­tu­rer och ha­de in­te tid att pra­ta med re­port­rar.

– Det är ro­ligt, var allt Mi­ri­am hann med att sä­ga in­nan det var dags att dop­pa pen­seln i en ny färg.

Kloc­kan 22 på kväl­len av­slu­ta­des Hallonbergen Li­ve på Kul­tur­cent­rums scen med mu­sik, po­e­si och dans.

Det finns smi­di­ga sätt att ska­pa bra dans­mu­sik.

FOTO: LEIF OLDENBURG

KONST. Mi­ram, 5, ar­be­ta­de i den ska­pan­de verk­sta­den.

DI­SCO. Mass, 6, och tvil­ling­bror­san Cher­no som dj:s – och fick go­da råd av Alex Mo­re­no.

SKA­PAR. Nio­å­ri­ga Sha­had ar­be­ta­de in i det sista med sitt verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.