Nu ly­ser skyl­ten över

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Nu är Bri­stol-skyl­ten på plats. Och den ly­ser. För förs­ta gång­en på många år. Den of­fi­ci­el­la ny­in­vig­ning­en blir i helgen.

Den klas­sis­ka skyl­ten ovan­för en­trén till Bri­stol på Stu­re­ga­tan har va­rit in­ne på en to­tal­re­no­ve­ring – för­mod­li­gen för förs­ta gång­en nå­gon­sin se­dan in­vig­ning­en 1939.

I au­gusti mon­te­ra­des den slit­na skyl­ten ner.

– Det var tyd­li­gen fle­ra sto­ra rost­hål så man fick by- ta en del plå­tar, sä­ger Johan Asplund i te­a­ter­grup­pen Lil­la Par­ken.

I vec­kan sat­tes den åter på plats. På för­mid­da­gen res­tes ställ­ning­en och på ef­ter­mid­da­gen mon­te­ra­des skyl­ten. Se­dan var det dags för en test.

– Vi var li­te ner­vö­sa när skyl­ten skul­le tän­das men det gick jät­te­bra, sä­ger Johan Asplund.

I sam­band med hel­gens pre­miär av jul­fö­re­ställ­ning­en ”Re­san till Tom­te­land” in­vigs skyl­ten of­fi­ci­ellt.

” Re­san till Tom­te­land” spe­las sön­da­gen den 2 de­cem­ber och där­ef­ter på lör­da­gar fram till och med den 15 de­cem­ber.

Det var tyd­li­gen fle­ra sto­ra rost­hål så man fick by­ta en del plå­tar.

FOTO: JO­HANS ASPLUND

AR­BE­TE. Un­der he­la mån­da­gen ar­be­ta­des det med att få skyl­ten på plats. På ef­ter­mid­da­gen tes­ta­des den, men den of­fi­ci­el­la pre­miä­ren blir i helgen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.