Ge­men­sam platt­form för M, KD och MP

För två vec­kor se­dan sprack det grön­blå sty­ret när L och C an­slöt sig till S – nu pre­sen­te­rar de re­s­te­ran­de tre par­ti­er­na i ko­a­li­tio­nen en egen platt­form. Ord­ning och re­da i eko­no­min, är det vik­ti­gas­te bud­ska­pet till Sund­by­bergs­bor­na. PLATT­FORM. Lä­rar­lö­ne

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Mo­de­ra­ter­na, Krist­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et ha­de valt Hal­lon­ber­gens cent­rum när man pre­sen­te­ra­de sin egen po­li­tis­ka platt­form för de kom­man­de fy­ra åren. En li­ten mar­ke­ring.

– Det här är en del av Sundbyberg som vi vill ut­veck­la, sa Mo­de­ra­ter­nas Jo­se­fin Mal­mqvist.

”Mås­te ta hel­hets­grepp”

Trots av­hop­pen fun­ge­ra­de det fort­fa­ran­de med grön­blå bal­long­er. Mil­jö­par­ti­ets Eme­lie Til­le­gård var nöjd med den grö­na de­len i platt­for­men:

– Sta­den mås­te ta ett hel­hets­grepp kring mil­jöfrå­gor­na, och mins­ka al­la verk­sam­he­ters kli­mat­på­ver­kan. Nya bygg­na­der ska helst va­ra i trä, med sol­cel­ler på ta­ken och fler laddstol­par för el­bi­lar, sa hon.

En sta­bil eko­no­mi med ett bi­be­hål­let över­skotts­mål på två pro­cent är centralt för de grön­blå op­po­si­tions­par­ti­er­na.

– Ord­ning och re­da i eko­no­min kan öpp­na för en skat­te­sänk­ning, fram­höll Jo­se­fin Mal­mqvist.

Krist­de­mo­kra­ter­nas Maria Boh­man Kreij lyf­te fram om­vård­nads­frå­gor­na.

– Ett nytt äldre­bo­en­de i väst­ra Ur­svik får in­te för­se­nas, be­to­na­de hon.

Någ­ra av de vik­ti­gas­te punk­ter­na i den grön­blå op­po­si­tio­nens platt­form:

Lä­rar­lö­ner­na ska hö­jas till sam­ma ni­vå som i övri­ga Stock­holms­kom­mu­ner.

Ett trygg­hetscen­ter in­rät­tas där po­lis, väk­ta­re, fäl­ta­re och natt­vand­ra­re kan sam­ord­na sitt ar­be­te.

Kom­mu­nens verk­sam­he­ter ska ha ett mål om noll net­to­ut­släpp av växt­hus­ga­ser 2030.

Barn­grup­per ska mins­kas

Barn­grup­per­nas stor­lek ska mins­ka med må­let max­i­malt tolv barn i små­barns­grup­per­na och 15 i övri­ga grup­per.

Den grön­blå op­po­si­tion har in­te helt gett upp hop­pet om att loc­ka till­ba­ka L och C och sty­ra vi­da­re.

– Dör­ren står fort­fa­ran­de öp­pen. Mi­no­ri­tets­sty­ret har gjort sig be­ro­en­de av Vänsterpartiet. Det stö­det kom­mer att kos­ta, sa Jo­se­fin Mal­mqvist.

Dör­ren står fort­fa­ran­de öp­pen. Mi­no­ri­tets­sty­ret har gjort sig be­ro­en­de av Vänsterpartiet. Det stö­det kom­mer att kos­ta. SÄG VAD DU TYC­KER! www.vi­isund­by­berg.se

FOTO: LEIF OLDENBURG

GRÖN­BLÅ.Op­po­si­tio­nen i Sundbyberg, Maria Boh­man Kreij (KD), Jo­se­fin Mal­mqvist (M), Eme­lie Til­le­gård (MP).

UT­VECK­LA.Hallonbergen är en av kom­mu­nens de­lar som op­po­si­tio­nen vill ut­veck­la en­ligt de­ras nya platt­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.