AIK-hjäl­te blir ga­ta

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Tio all­svens­ka sä­song­er, 97 AIK-mål och OS­guld­me­dal­jör. Hen­ry ”Gar­vis” Carls­son är en av AIK fot­bolls ab­so­lut störs­ta ge­nom ti­der­na och har hedrats med ett ga­tu­namn vid sin gam­la hem­ma­plan. Dess­utom har fot­bollsi­ko­nen ett långt för­flu­tet i Sund­by­bergs IK.

Egent­li­gen var Hen­ry väst­gö­te, men det var i AIK som fot­bolls­spe­la­ren skul­le göra sig ett namn. Krigså­ret 1939 flyt­ta­de den då 22-åri­ge kort­väx­te in­ner­spe­la­ren till Sol­na från Fal­kö­ping.

Det blev där­på nio ra­ka sä­song­er i svart­gult och yt­ter­li­ga­re en halv­sä­song 1949, ef­ter en drygt tre må­na­der i frans­ka Sta­de Fran­cais.

Hyl­lad La Li­ga-spe­la­re

To­talt gjor­de Hen­ry ”Gar­vis” Carls­son 192 mat­cher för Gna­get och he­la 96 mål. Med det är han trea ge­nom ti­der­na i klub­ben bakom Er­ic Persson (102) och Per Kau­feldt (122).

Dess­utom är den bäs­ta mål­skyt­ten nå­gon­sin på Råsun­da med si­na 103 mål, va- rav 62 var all­svens­ka mål och åt­ta i lands­la­get.

Pric­ken över i:et i kar­riä­ren blev OS-gul­det 1948 i Lon­don. Till­sam­mans med le­gen­da­rer som Li­ed­holm, Nor­dahl och Gren bär­ga­des gul­det hem av lil­la Sve­ri­ge. To­talt gjor­de ”Gar­vis” 26 blå­gu­la lands­kam­per ( 17 mål) och gjor­de sig även ett namn i At­lé­ti­co Madrid (1949-1953) då han med si­na 33 mål bi­drog till två spans­ka li­ga­guld (1950-51).

Ef­ter Spa­ni­en flyt­ta­de han till­ba­ka till Sol­na och bod­de där res­ten av sitt liv. Sista ryc­ket som spe­la­re blev i Sund­by­bergs IK i slu­tet på 50-ta­let och spe­la­de där 1958-59. Där­ef­ter blev Hen­ry trä­na­re och var bland an­nat sju sä­song­er i SIK (1958-64).

Den 29 maj 1999 som­na­de han in, 81 år gam­mal, och lig­ger be­gravd på Sol­na kyr­ko­gård.

Får en egen ga­ta

För att hed­ra si­na gam­la lo­ka­la id­rotts­käm­pe har tek­nis­ka nämn­den i Sol­na be­slu­tat att upp­kal­la en ga­ta ef­ter OS- och AIK-hjäl­ten. Vid hans gam­la hem­maa­re­na, i Råsun­da, har en ga­ta döpts till Gar­vis Carls­sons ga­ta. I sam­ma om­rå­de kom­mer även Mitt­fälts­ga­tan att fin­nas.

Och så får vi in­te glöm­ma hur smek­nam­net kom till. På 30-ta­let fanns det en yt­ter i Fal­kö­pings a-lag vid namn Eu­gen Carls­son vars far var gar­va­re.

Då även, den då unge, Hen­ry Carls­son spe­la­de som yt­ter fick han helt so­ni­ka nam­net ”Lill-Gar­vis” som med ti­den ba­ra blev ”Gar­vis”. Nam­net ” Lill-Gar­vis” tog emel­ler­tid över av Hen­rys grabb Björn (1942-) som li­ra­de 140 all­svens­ka mat­cher för AIK.

FOTO: LEIF OLDENBURG

RÅSUN­DA. Gar­vis Carls­sons ga­ta lig­ger där gam­la Råsun­da stod, fot­bolls­sta­di­on där han spe­la­de mat­cher för AIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.