Lyc­kad lunch på Sel­mas

SEL­MAS KROG, FREDSGATAN 17. Rätt mat på rätt dag när patrul­len blir för­förd

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Lunch­patrul­len

Li­ka bra att sä­ga det direkt: Sel­mas Krog gör Lunch­patrul­len varm om hjär­tat.

Det känns när man kli­ver in ge­nom dör­ren. Hem­trev­nad, vän­lig per­so­nal och hus­mans­kost på me­nyn. Det märks att den som står vid gry­tor­na gillar att la­ga mat.

Grädd­stu­vad pytti­pan­na är en klas­si­ker och var ett själv­klart val vid patrul­lens förs­ta be­sök. Pytt bru­kar fun­ka på de fles­ta stäl­len.

Men på Sel­mas Krog är det bätt­re än så. Ut­an över­ord – det här var en av de bäs­ta grädd­stu­va­de pyt­tar patrul­len har sma­kat. In­te ba­ra god, ut­an ock­så ex­tra kryd­dad. Li­te star­ka­re, li­te mer per­son­lig. Högs­ta be­tyg till koc­ken.

Näs­ta be­sök rå­ka­de in­fal­la på en tis­dag och då finns det ba­ra en rätt att be­stäl­la för Lunch­patrul­len – fläsk med löksås. En fa­vo­rit och vi kan nog med rät­ta ti­tu­le­ra oss som ex­per­ter ef­ter att ha tes­tat rät­ten på ett 50-tal re­stau­rang­er norr om ci­ty.

Även här kla­rar sig Sel­mas Krog med bravur. Kanske ovan­ligt att få in oska­lad po­ta­tis, men det bör­jar fak­tiskt bli allt van­li­ga­re på med­vet­na re­stau­rang­er.

Hu­vud­sa­ken är att det ser­ve­ras bra po­ta­tis, som på Sel­mas. Då är va­let fritt: äta direkt el­ler prak­ti­se­ra den snart bort­glöm­da me­to­den att ska­la po­ta­ti­sen. Gott var det i al­la fall.

Kaf­fe och ka­ka kan med för­del avnju­tas i en triv­sam soff­grupp.

Sel­mas är dess­utom än­nu en krog som tillå­ter hun­dar, till de fles­ta gäs­ters gläd­je att dö­ma av kom­men­ta­rer­na i so­ci­a­la me­di­er.

Sel­mas ver­kar va­ra ett trev­ligt kvälls­häng. Öp­pet till mid­natt fre­dag och lör­dag. Men då so­ver Lunch­patrul­len.

En av de bäs­ta grädd­stu­va­de pyt­tar vi har sma­kat!

FOTO: LUNCH­PATRUL­LEN

IN­GÅNG. En­trén med ”Hund­fi­ka” och ”Puss­håll­plats”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.