Vad kan den här dig? knap­pen göra för

Det här är ing­en van­lig Knapp, det är en Trygg­hem­ma-knapp!

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG -

D en har näm­li­gen fle­ra funk­tio­ner. När du går och läg­ger dig kan den släc­ka och stänga av elekt­ris­ka ap­pa­ra­ter, och sam­ti­digt ak­ti­ve­ra en rö­rel­se­sen­sor som tän­der led­be­lys­ning om du går upp på nat­ten. Och när du sti­ger upp på mor­go­nen kan den tän­da och slå på de ap­pa­ra­ter du valt. Vi kallar den Dag/Natt-knapp.

Du kan även väl­ja ett "Hem­ma/Bor­ta"-al­ter­na­tiv, där du väl­jer vil­ka funk­tio­ner, sen­so­rer el­ler elekt­ris­ka ap­pa­ra­ter som ska ak­ti­ve­ras el­ler stäng­as när du kom­mer hem al­ter­na­tivt läm­nar hem­met.

För det är du som väl­jer vad knap­pen ska sty­ra – ut­i­från di­na eg­na be­hov och på di­na eg­na vill­kor.

Men hur kan den göra allt det här? Jo, det är vår

Trygg­hem­ma-tjänst som kopp­lar sam­man sen­so­rer­na så att de ta­lar med varand­ra, via en cen­tra­len­het: bred­band/smal­bands­box­en – hjär­tat i ditt smar­ta hem!

Näs­ta vec­ka har vår stads­näts­re­sa kom­mit fram till vårt lan­se­rings­er­bju­dan­de. Då pre­sen­te­rar vi ett myc­ket för­mån­ligt er­bju­dan­de på vå­ra

Trygg­hem­ma-sen­so­rer. Allt för att du ska kun­na ska­pa dig en tryg­ga­re och be­kvä­ma­re var­dag.

V 48. Lan­se­rings­er­bju­dan­de

V 45. Dörr/föns­ter­sen­sor

V 47. Dag/Natt knapp

V 46. Rö­rel­se­sen­sor

V 44. Smart el­plugg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.