Ma­ni­fes­ta­tion mot kvin­no­våld

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Sön­da­gen den 25 no­vem­ber in­fal­ler den in­ter­na­tio­nel­la da­gen för av­skaf­fan­det av våld mot kvin­nor. Kvin­no­jou­ren i Sundbyberg och Stjärn­jou­renSund­by­bergs trans- och tjej­jour upp­märk­sam­mar da­gen med en ljus­ma­ni­fes­ta­tion på Sund­by­bergs torg mellan kloc­kan 15 och 17.

Var­je dag be­gås 100 våld­täk­ter i Sve­ri­ge. I ge­nom­snitt 17 kvin­nor dö­das var­je år av en man som de har el­ler har haft en kär­leks­re­la­tion med.

I Sund­by­bergs kom­mun an­mäl­des un­der för­ra året 15 fall av grov kvin­no­fridskränk­ning och 122 fall av miss­han­del i nä­ra re­la­tion mot tje­jer och kvin­nor över 15 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.