Rö­rel­seg­läd­je på bar­nens och ung­do­mar­nas vill­kor

Vi i Sundbyberg - - TYCK OM! -

ett rikt ut­bud av id­rotts­an­lägg­ning­ar. Även fle­ra ytor som kan nytt­jas mer fritt. Men nu stäl­ler lju­det från pla­nen vid Ur­sviks IP till det för mas­sor av barn och ung­do­mar. Trä­nings­ti­der­na ska be­grän­sas på grund av miss­nöj­da gran­nar.

Bul­ler och stö­ran­de ljud från till ex­em­pel in­du­stri­er, re­gle­ras i mil­jö­bal­ken. Na­tur­vårds­ver­ket har ock­så ta­git fram en väg­led­ning för ljud och bul­ler. Men vid bul­ler från lek-, id­rotts­ut­öv­ning el­ler id­rotts­täv­ling­ar kan man göra en fri­a­re be­döm­ning.

Det fast­slogs bland an­nat i en dom från Nac­ka tings­rätt ny­li­gen.

att vi fort­sätt­nings­vis kom­mer att kun­na sam­sas om de ge­men­sam­ma ut­rym­me­na för bå­de or- ga­ni­se­rad och spon­tan id­rott och ac­cep­te­ra de ljud som upp­står vid lek, spel, match och täv­ling. De skat­te­peng­ar det kos­tar att pla­ne­ra, byg­ga och skö­ta plank och lå­san­ord­ning­ar med syf­te att be­grän­sa bar­nens till­gång till Sund­by­bergs fot­bolls­pla­ner, mås­te kun­na an­vän­das klo­ka­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.