Jul­mu­sik en plå­ga för bu­tiksan­ställ­da

En ny un­der­sök­ning vi­sar att jul­mu­sik kan va­ra ett ar­bets­mil­jöpro­blem för de an­ställ­da. Front­fi­gu­ren bakom julplå­gan ”Jul igen”, Wil­le Cra­fo­ord, li­der med bu­tiks­per­so­na­len.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

Han­dels har i en ny rap­port till­frå­gat 2 000 bu­tiksan­ställ­da om vad de tyc­ker om mu­sik på ar­bets­plat­sen.

En tred­je­del an­ser att jul­mu­si­ken är mer på­fres­tan­de än an­nan mu­sik. Bland an­nat vitt­nar per­so­nal om att jul­mu­sik står på dyg­net runt, på hög vo­lym. ”Re­sul­ta­tet blev mi­grän och jag var tvung­en att sju­kan­mä­la mig”, skri­ver en an­ställd.

– Det vik­ti­gas­te är att mu­si­ken upp­fat­tas som om­väx­lan­de, och det kanske än­då in­te all­tid är fal­let när juls­ling­or­na spe­las, sä­ger Ste­fan Car­lén, chefse­ko­nom på Han­delsan­ställ­das för­bund och rap­port­för­fat­ta­re.

Cra­fo­ord om me­ta­hu­morn

En av lå­tar­na som åter­finns på flest jul­ski­vor och spel­lis­tor är Just D och lå­ten ”Jul igen”. En­ligt front­fi­gu­ren Wil­le Cra­fo­ord blir det nå­gon slags me­ta­hu­mor när folk kla­gar på att lå­ten spe­las för of­ta.

– Ett vik­tigt mo­ment med lå­ten är att be­skri­va just den­na ter­ror som upp­står kring jul. Gi­vet­vis tar jag bu­tiks­per­so­na­lens käns­lor på högs­ta all­var, men om ”Jul igen” upp­levs som ener­ve­ran­de och lyf­ter fram b-si­dor­na med ju­len blir det ro­ligt. För he­la tan­ken med lå­ten är att be­skri­va just det, vi har verk­li­gen lyc­kats! sä­ger han.

Wil­les tips till per­so­nal som knappt vet vad de ska ta sig till un­der ar­bets­pas­sen i de­cem­ber? Lyss­na mer på lå­ten!

– Vår låt är en larm­sig­nal om att man ska ta det li­te lugnt vid jul.

Lyss­nar du själv på ”Jul igen”?

– Oh ja. Det är of­ta så här med stor konst. När al­la bi­tar fal­ler på plats bå­de lå­ter det och känns det som en en­het, sä­ger Wil­le Cra­fo­ord och av­slu­tar.

– Man ska in­te se Ed­vard Munchs Skri­et och kän­na ro. Man ska bli skär­rad. Sam­ma sak är det med ”Jul igen”, mu­sik som fort­fa­ran­de be­rör.

FOTO: MI­CHAEL ERHARDSSON OCH MOSTPHOTOS

TOR­TYR. Klas­sis­ka jullå­tar som till ex­em­pel ”Jul igen” med Just D kan va­ra som tor­tyr att lyss­na på en­ligt Han­dels rap­port. ”Jag har full för­stå­el­se”, sä­ger Wil­le Cra­fo­ord som gjort lå­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.