MALIN ÄLS­KAR AR­TIS­TEN HON IN­TE KAN HÖ­RA

Ett av Per­nil­la Wahl­grens mest hän­giv­na fans bor i Sund­by­berg. I över 30 år har Malin An­ders­son följt Per­nil­las kar­riär trots att hon ald­rig har kun­nat hö­ra hen­ne.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Per­nil­la Wahl­gren har många fans. Ett av de mest hän­giv­na bor i Sund­by­berg. Men det är en sak som gör Malin An­ders­son spe­ci­ell – hon är döv.

Malin An­ders­son var ba­ra 16 år när hon för förs­ta gång­en såg Per­nil­la Wahl­gren. Det var i Me­lo­di­festi­va­len 1985 och Per­nil­la sjöng ”Pic­ca­dil­ly Cir­kus”. Malin An­ders­son föll di­rekt.

– Jag vet in­te vad det var. Hon var snygg, vi var un­ge­fär li­ka gam­la, jag gil­la­de hen­nes kläd­stil och dans. Jag tyck­te om he­la per­so­nen trots att jag in­te hör­de vad hon sjöng.

Kort där­ef­ter kö­a­de Malin An­ders­son på va­ru­hu­set PUB för att få Per­nil­las au­to­graf och på nå­got sätt lyc­ka­des hon bö­ka sig fram i träng­seln.

Det var förs­ta kon­tak­ten och förs­ta bil­den på Per­nil­la och Malin till­sam­mans.

Sam­ma år gick Malin med i Per­nil­la Wahl­grens fan­club och året där­på fick hon föl­ja med ido­len på en kor­ta­re tur­né.

– Det var spän­nan­de och li­te ner­vöst så klart. På den ti­den fanns det ing­en tolkser­vice så vi satt och skrev till varand­ra.

Kom­pi­sar se­dan 32 år

De jämn­gam­la tje­jer­na i tur­né­bus­sen blev kom­pi­sar. I dag, 32 år se­na­re, är de fort­fa­ran­de bäs­ta vän­ner.

– Nu pra­tar Per­nil­la och jag ut­an tolk när vi träf­fas. Hon för­står mig i al­la fall.

I dag är Malin An­ders­son 49 år, Per­nil­la Wahl­gren är ett år äld­re. Ton­årstje­jer­na i tur­né­bus­sen har vux­it upp och fått eg­na barn.

Sam­ti­digt som de har hål­lit en nä­ra kon­takt un­der mer än tre de­cen­ni­er är Per­nil­la fort­fa­ran­de Mal­ins sto­ra idol.

Gam­la scen­klä­der, ski­vor, dag­böc­ker, fo­to­al­bum, löp­sed­lar. När allt kom­mer fram finns det in­te myc­ket plats kvar i den lil­la lä­gen­he­ten på Kyr­ko­ga­tan.

– Min son är 23 år. När han flyt­tar ut får nog Per­nil­la ett eget rum.

Malin An­ders­son har fått frå­gan många gång­ar. Hur kan hon, som för­lo­ra­de hör­seln som barn ef­ter en hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion, ha en sång­ers­ka som idol?

– Jag vet in­te hur jag ska för­kla­ra det. Jag tyc­ker om per­so­nen, det känns som om vi har bli­vit kom­pi­sar helt en­kelt.

”Per­nil­la är om­tänk­sam”

När Malin An­ders­son låg på sjuk­hus för någ­ra år se­dan skic­ka­de Per­nil­la Wahl­gren blom­mor, choklad och ett kram­djur.

– Per­nil­la är en om­tänk­sam per­son, sä­ger Malin.

Hon har al­la ski­vor och band som Per­nil­la har spe­lat in. Stolt vi­sar Malin upp fem dag­böc­ker som hon och Per­nil­la har skri­vit till­sam­mans. På väg­gen häng­er ett foto där Per­nil­la Wahl­gren tac­kar Ma- lin för att hon hål­ler re­da på allt som hän­der i ar­tis­tens liv.

Nu vän­tar Malin på ett pa­ket med scen­klä­der som Per­nil­las mam­ma skå­de­spe­la­ren Christi­na Schol­lin har skic­kat.

I ja­nu­a­ri och feb­ru­a­ri har Malin köpt bil­jet­ter till två fö­re­ställ­ning­ar av Per­nil­la Wahl­grens show ”Kort, glad och tack­sam” på Ri­val. På förs­ta ra­den. Hon har re­dan sett den tre gång­er.

– Jag fick gra­tis­bil­jet­ter av Per­nil­la. Men det var läng­re bak. Jag vill sit­ta på förs­ta ra­den. Jag äls­kar fö­re­ställ­ning­en, trots att jag in­te hör vad de sjung­er.

Jag fick bil­jet­ter av Per­nil­la. Men det var läng­re bak. Jag vill sit­ta på förs­ta ra­den. Jag äls­kar fö­re­ställ­ning­en, trots att jag in­te hör vad de sjung­er.

FOTO: LEIF OLDENBURG

DE­CEN­NI­ER. Malin An­ders­son och Per­nil­la Wahl­gren har följts åt i över 30 år.

BIL­DER. Malin An­ders­son har hö­gar av pri­va­ta al­bum med bil­der på sig själv och vän­nen Per­nil­la Wahl­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.