Öpp­na SL-spär­ren med mo­bi­len

SL vill att det ska bli lät­ta­re att åka kol­lek­tivt. Nu blir det möj­ligt att blip­pa sig ge­nom spär­rar­na ge­nom att läg­ga sin mo­bil på en bil­jettav­lä­sa­re.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

Ti­di­ga­re har re­se­nä­rer med bil­jett i mo­bi­len be­hövt gå via spärr­ki­os­ken i tun­nel­ba­nan, el­ler till chauf­fö­ren i bus­sen, och vi­sa upp mo­bi­len för att kun­na åka. Men nu gör nya bil­jett­lä­sa­re att man kan blip­pa sig för­bi spär­rar­na.

– Med nya bil­jett­lä­sa­re för mo­bil­bil­jet­ter ska al­la re­se­nä­rer kun­na pas­se­ra ge­nom al­la spär­rar med sin mo­bil. På det­ta sätt blir det in­te ba­ra enkla­re att re­sa ut­an ock­så enkla­re att gö­ra rätt för sig. Det är ett steg i vårt ar­be­te med att öka SL:s in­täk­ter samt fort­sät­ta att be­käm­pa fusk och tju­våk­ning som kos­tar he­der­li­ga be­ta­lan­de re­se­nä­rer fle­ra hund­ra mil­jo­ner kro­nor år­li­gen, sä- ger Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd, i ett press­med­de­lan­de.

I ett förs­ta steg in­stal­le­ras den nya ut­rust­ning­en på Kristi­ne­bergs, Abra­hams­bergs och Stads­ha­gens tun­nel­ba­nesta­tio­ner, samt på buss­lin­je 2 och 3.

Un­der 2019 ut­ö­kas sy­ste­met till he­la SL:s spår­tra­fik, på bus­sar­na och vid pen­del­bå­tar­na.

LURÖPPNA. Nu har det bli­vit möj­ligt att öpp­na spär­rar­na med sin mo­bil­te­le­fon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.