Pla­nen på 500 nya ka­me­ror

Bå­de kol­lek­tiv­tra­fi­ken och sjuk­hus­mil­jö­er­na mås­te bli tryg­ga­re. Det an­ser lands­tings­sty­ret som nu vill pres­sa re­ge­ring­en att luck­ra upp lag­stift­ning­en kring ka­me­raö­ver­vak­ning.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

Bå­de i sjuk­vår­den och i kol­lek­tiv­tra­fi­ken skul­le det be­hö­vas be­tyd­ligt fler över­vak­nings­ka­me­ror för att öka trygg­he­ten. Det an­ser fi­nans­lands­tings­rå­det Ire­ne Sve­no­ni­us ( M) och tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M).

I sam­band med att lands­ting­et läm­na­de in sitt re­missvar och tyck­te till om re­ge­ring­ens del­be­tän­kan­de i frå­gan att ka­me­ra­be­vak­ning tas bort för po­li­sen, krä­ver de att re­ge­ring­en ska änd­ra la­gen och ta ut sväng­ar­na be­tyd­ligt mer.

– Dagens lag­stift­ning fång­ar in­te upp hur sam­häl­let ser ut i verk­lig­he­ten. Trygg­hetska­me­ror däm­par fö­re­koms­ten av våld, brott och dro­ger i tun­nel­ba­nan men vi får in­te sät­ta upp någ­ra nya, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

– Otrygg­he­ten är ett väx­an­de pro­blem in­om vår­den och över 3 000 lands­tings­an- ställ­da sä­ger att de ut­sätts för hot och våld i sin yr­kes­ut­öv­ning. Så kan vi in­te ha det och fler ka­me­ror ha­de verk­li­gen gjort nyt­ta, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us.

Ef­ter en lagänd­ring ti­di­ga­re i år får po­li­sen nu­me­ra sät­ta upp ka­me­ror ut­an att sö­ka till­stånd. Men dagens re­gel­sy­stem gör att lands­ting­et fort­satt mås­te sö­ka till­stånd hos läns­sty­rel­sen. An­sök­ning­ar som of­ta får av­slag.

Ex­em­pel­vis an­såg sä­ker­hets­an­sva­ri­ga på Sö­der­täl­je sjuk­hus att det be­höv­des 59 styc­ken över­vak­nings­ka­me­ror i den nya be­hand­lings­bygg­na­den, men läns­sty­rel­sen gav dock ba­ra till­stånd till 12 styc­ken.

Vill se 500 nya ka­me­ror

Tra­fi klands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons skul­le helst vil­ja sät­ta upp 500 ka­me­ror di­rekt på otryg­ga plat­ser vid tun­nel­ba­na- och buss­sta­tio­ner.

– Vi vill ha ka­me­ror i bus­sku­rer, vid otryg­ga pas­sa­ger samt rik­ta ka­me­ror­na ut mot en­tré­er­na, där det of­ta upp­levs som otryggt. Det här är blin­da fläc­kar idag, vil­ket är be­vis för att vi be­hö­ver en ny, mo­dern, lag­stift­ning, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Vill ta bort till­stånds­plik­ten

En­ligt Ire­ne Sve­no­ni­us bor­de till­stånds­plik­ten gäl­lan­de ka­me­ror tas bort för samt­li­ga lands­ting i Sve­ri­ge.

Hon pe­kar bland an­nat på pro­ble­met med med­lem­mar från kri­mi­nel­la gäng som fle­ra gång­er kom­mit för att sö­ka vård och då haft med sig en ”lång svans av gäng­med­lem­mar” som ho­tat per­so­nal.

Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Eri­ka Ull­berg (S) hål­ler med om att lands­ting­et bör få an­vän­da över­vak­ning mer.

– Vi vet att det är ka­me­raö­ver­vak­ning bå­de har brottsupp­kla­ran­de och brotts­före­byg­gan­de ef­fek­ter, sä­ger Eri­ka Ull­berg som ock­så vill att till­stånds­plik­ten att sät­ta upp ka­me­ror för lands­ting­et ska tas bort.

Det här är blin­da fläc­kar idag, vil­ket är be­vis för att vi be­hö­ver en ny, mo­dern, lag­stift­ning.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MER ÖVER­VAK­NING. I vec­kan fat­ta­de lands­tings­sty­rel­sen be­slut om att läm­na in sitt re­missvar an­gå­en­de ka­me­raö­ver­vak­ning till regeringskansliet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.