Sänk­ta lö­ner i grön­blå bud­get

För en dryg vec­ka se­dan pre­sen­te­ra­de M, KD och MP i Sund­by­berg en ge­men­sam platt­form – nu kom­mer den förs­ta grön­blå bud­ge­ten. Bland an­nat vill de tre par­ti­er­na sän­ka po­li­ti­ke­rar­vo­den.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

I bud­ge­ten på när­ma­re 60 si­dor har platt­for­men fått mer kon­kret form – och fort­fa­ran­de är det eko­no­min som står i fo­kus. I den grön­blå bud­ge­ten fö­reslås ett över­skott på 3,4 pro­cent.

Dess­utom fram­hål­ler de tre op­po­si­tions­par­ti­er­na att Sund­by­berg nu be­ta­lar när­ma­re 180 mil­jo­ner kro­nor till det na­tio­nel­la ut­jäm­nings­sy­ste­met – sam­ti­digt som kom­mu­nens skat­tein­täk­ter till en följd av be­folk­nings­till­väx­ten ba­ra ökat med 150 mil­jo­ner kro­nor.

– Sund­by­bergs eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar tillå­ter inga ut­sväv­ning­ar. Vi har ett an­svar att sä­ker­stäl­la att var­je skat­tek­ro­na an­vänds där den gör mest skill­nad, sä­ger Jo­se­fin Mal­mqvist (M), kom­mu­nal­råd.

Som ett led i det­ta fö­re­slår de tre par­ti­er­na en sänk­ning

av ar­vo­de­na för kom­mu­nal­rå­den och en sam­man­slag­ning av nämn­der.

Vill hö­ja lä­rar­lö­ner­na

Trots allt finns det plats för en del sats­ning­ar i det al­ter­na­ti­va bud­get­för­sla­get. Bland an­nat vill op­po­si­tio­nen gö­ra en rik­tad sats­ning på sju mil­jo­ner kro­nor för att hö­ja lä­rar­lö­ner­na, där Sund­by­berg fort­fa­ran­de lig­ger ef­ter jäm­fört med när­lig­gan­de kom­mu­ner.

Mil­jö­par­ti­et har satt ett grönt av­tryck i bud­ge­ten. Det ska bli enkla­re för Sund- by­berg att le­va kli­mats­mart, en­ligt för­sla­get.

– In­vå­nar­na ska ha nä­ra till bå­de cy­kel­par­ke­ring­ar och laddstol­par. Ma­ten för sta­dens barn och äld­re ska va­ra eko­lo­gisk. Nya hus ska så långt det är möj­ligt byg­gas i trä och fler ska få sol- cel­ler på ta­ken, sä­ger Eme­lie Til­le­gård (MP), kom­mu­nal­råd.

Hö­ja för­sko­lans kva­li­tet

Ar­be­tet med att mins­ka barn­grup­per­nas stor­lek i för­sko­lan och sam­ti­digt hö­ja kva­li­tén ska fort­sät­ta.

– Krist­de­mo­kra­ter­na fort­sät­ter ock­så ar­be­tet med att nå må­let ett mel­lan­bo­en­de och äldre­bo­en­de i var­je stads­del, sä­ger par­ti­ets kom­mu­nal­råd Maria Boh­man (KD).

Vi har ett an­svar att sä­ker­stäl­la att var­je skat­tek­ro­na an­vänds där den gör mest skill­nad.

FOTO: LEIF OLDENBURG

GRÖN­BLÅ OP­PO­SI­TION I SUND­BY­BERG. Från väns­ter Maria Boh­man (KD), Jo­se­fin Mal­mqvist (M) och Eme­lie Til­le­gård (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.