V: Gör lä­gen­he­ter av äldre­bo­en­de

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

I det töm­da äldre­bo­en­det på Ek­bac­ken finns 38 lä­gen­he­ter med bad­rum och kök. Stop­pa för­sälj­ning­en av äldre­bo­en­det gör om de tom­ma lä­gen­he­ter­na till bo­stä­der för fram­för allt unga, krä­ver Väns­ter­par­ti­et i Sund­by­bergs i en mo­tion.

Full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de 2016 att Ek­bac­ken ska säl­jas. I stäl­let för att säl­ja fas­tig­he­ten skul­le man snabbt ge­nom ett till­fäl­ligt bygg­lov få fram 38 mind­re lä­gen­he­ter, skri­ver Väns­ter­par­ti­et i sin mo­tion.

Par­ti­et vill att lä­gen­he­ter­na i så fall för­med­las via För­val­ta­ren och so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­den till ung­do­mar och so­ci­alt ut­sat­ta kom­mu­nin­vå­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.