Kraft­tag mot bil­rån i hem­men

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Se­dan i vå­ras har bil­rån i hem­met ökat, till­sam­mans med bil­rån som sker ute på stan, en­ligt po­li­sen.

– Man går hem till folk när de är hem­ma i syf­te att till­gri­pa bil­nyck­lar, el­ler till­tving­ar sig en bil ute på en par­ke­ring el­ler dy­likt. Of­ta med våld, och va­pen som en kniv el­ler pi­stol, sä­ger Jo­nas Lund, ope­ra­tiv sam­ord­na­re vid po­li­sen.

– Vi job­bar med att kart­läg­ga vad de här bi­lar­na an­vänds till, om de an­vänds som verk­tyg vid and­ra brott el­ler om de skep­pas ut­om­lands.

Po­li­sen hål­ler just nu på att kart­läg­ga om­fatt­ning­en av brot­ten för att få en bätt­re lä­ges­bild.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

ÖK­NING. En­ligt po­li­sen har bil­rån i hem­met och på par­ke­rings­plat­ser ökat i nor­ra Stock­holm det se­nas­te halv­å­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.