SIK-sam­ar­be­te med AIK – för la­gens bäs­ta

Vi i Sundbyberg - - SPORT -

ser­na är bra för vå­ra ung­do­mar. Att al­la får va­ra med och kan spor­ta är det som är det vik­ti­gas­te med det­ta, sä­ger De­ni­ta.

I SIK:s verk­sam­het finns det idag runt 20 spe­la­re. Till­sam­mans kom­mer de bå­da la­gen att trä­na på mån­da­gar­na i Sol­na och tors­da­gar­na i Sund­by­berg. Dess­utom ska det spe­las mat­cher i Sö­der­törns­se­ri­en som star­ta­de 7 ok­to­ber.

– Trots att vi är många i la­get så kan det va­ra svårt ibland att få ihop det till match. Al­la kla­rar in­te av att spe­la match, så ju fler vi är desto bätt­re. Sam­ma sak gäl­ler på vå­ra ge­men­sam­ma trä­ning­ar, fort­sät­ter De­ni­ta.

Förs­ta trä­ning­en sked­de ny­li­gen och gen­sva­ret har va­rit bra.

– Vi har fått myc­ket po­si­tiv feed­back och de bå­da klub­bar­nas sty­rel­ser tyc­ker sam­ar­be­tet är bra. Man ska käm­pa med varand­ra istäl­let för emot varand­ra. Allt för att gyn­na spe­lar­na, sä­ger De­ni­ta och får med­håll av sin nya kom­pan­jon Ket­ty.

– Det känns jät­te­bra och är fan­tas­tiskt ro­ligt. Det spe­lar egent­li­gen ing­en roll vil­ket lag som ung­do­mar­na spe­lar för, så länge de får en sti­mu­lans och har kul. Sam­ar­be­tet är bra för al­la par­ter, sä­ger Ket­ty West­lund.

Ket­ty näm­ner även att det dis­ku­te­ras att SIK och AIK ska mö­tas på en in­tern­match un­der en av herr­la­gets (AIK) all­svens­ka hem­ma­mat­cher. När är dock in­te spi­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.